Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4

Datum objave: 11.02.2021. 15:18 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 11-11-239/21

Vogošća, 08.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/14 i 14/15 - Prečišćeni tekst) Općinski načelnik dana 08.02.2021. godine donio je:

 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4.

 

II

 

Vrijednost postupka nabavke usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4. iznosi 5.985,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

III

 

Predmetna javna nabavka biće finansirana na osnovu Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vogošća za period od 01.01. - 31.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 45/20), ekonomski kod 615118-projektovanje, revizija i nadzor.

 

IV

 

Javna nabavka provešće se putem direktnog sporazuma sa objavom izvještaja prema Agenciji za javne nabavke BiH.

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: