Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade studije uticaja na životnu sredinu i plana upravljanja otpadom za lokaciju OS BiH Mika Bosnić i poligon Manjača Banja Luka

Datum objave: 12.03.2021. 08:32 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

Broj: 11-03-26-666-2/21 Sarajevo, 22.02.2020. godine

 

Na osnovu člana 4, 18. i 25. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a na osnovu Plana javne nabavke za 2021. godinu broj: 11-03-24-1381-11/20 od 19.01.2021. godine i Referata broj: 11-03-26-666-1/21 od 16.02.2021. godine, d o n o s i m

 

O D L U K U

o pokretanju postupka j avne nabavke

 

I

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga izrade studije uticaja na životnu sredinu za potrebe Ministarstva odbrane BiH za 2021. godinu (kod JRJN 90721000-7) u skladu sa odobrenim Planom javne nabavke za 2021. godinu broj: 11-03-24-1381-11/20 od 19.01.2021. godine, redni broj 247.

 

II

 

Predmet ugovaranja je usluga izrade studije uticaja na životnu sredinu i plana upravljanja otpadom za lokaciju OS BiH „Mika Bosnić" i poligon „Manjača" Banja Luka, definisani u Referatu broj: 11-03-26-666-1/21 od 16.02.2021. godine, pri čemu ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 17.094,02 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 20.000,00 KM sa PDV-om.

 

III

 

Postupak predmetne javne nabavke sprovešće komisija koja će biti određena posebnom odlukom, putem procedure otvorenog postupka, podijeljene u dva LOT-a:

 

-           LOT-1: Izrada studije uticaja na životnu sredinu i plana upravljanja otpadom, procijenjena vrijednost 15.344,02 KM bez PDV-a i

 

-           LOT-2: Revizija studije uticaja na životnu sredinu, procijenjena vrijednost 1.750,00 KM bez PDV-a.

 

IV

 

Finansijska sredstva neophodna za realizaciju predmeta nabavke obezbjediće Sektor za finansije i budžet MO BiH iz planiranih sredstava za 2021. godinu (privremeno finansiranje) iz programa „Vojna odbrana", ekonomski kod 613991.

 

V

 

Kriterijum za izbor najpovoljenijeg ponuđača je najniža cijena, a postupak će se sprovesti otvorenim postupkom, putem e-aukcije.

 

VI

 

Realizaciju ove odluke izvršiće Odsjek za ugovaranje, nabavke i prodaju u saradnji sa Odsjekom za građevinu i infrastrukturu Sektora za nabavku i logistiku MO BiH.

 

VII

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E

 

Odsjek za građevinu i infrastrukturu Sektora za nabavku i logistiku MO BiH na osnovu Plana javne nabavke za 2021. godinu broj: 11-03-24-1381-11/20 od 19.01.2021. godine (redni broj 247), putem Referata broj: 11-03-26-666-1/21 od 16.02.2021. godine obratio se za donošenje odluke o provođenju postupka javne nabavke.

 

Analizirajući predmetni zahtjev, utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke za realizaciju nabavke, te je shodno ZJN i podzakonskim aktima donesena odluka kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: