Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga medijskog praćenja rada Opštinske uprave opštine Šamac

Datum objave: 16.03.2021. 09:06 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

SLUŽBENI GLASNIK

OPŠTINE ŠAMAC

 

Godina XXVII

Broj 5, Ponedjeljak, 15. mart 2021. godine

 

Na osnovu člana člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 17. st. 1. i čl. 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH " , broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“ broj 12/15) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke usluge „Medijsko praćenje rada Opštinske uprave opštine Šamac“

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke usluge „Medijsko praćenje rada Opštinske uprave opštine Šamac“ putem direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 5.982,91 КM bez PDV-a, odnosno do 7.000 КM sa PDV-om i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2021. godinu u okviru pozicije broj 151-Služba za društvene djelatnosti opštine Šamac na kontu broj: 412700-Rashodi za usluge informisanja medija.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Šamac“

 

Broj: 01-022-69/2021 NAČELNIК OPŠTINE

Datum: 02.03.2021. god. Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: