Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga osiguranja vozila Općine Vogošća

Datum objave: 11.02.2021. 15:29 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 14-11-259/21

Vogošća, 11.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/14 i 14/15 - Prečišćeni tekst) Općinski načelnik dana 11.02.2021. godine donio je

 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke usluge osiguranja vozila Općine Vogošća.

 

II

 

Vrijednost postupka nabavke usluge osiguranja vozila Općine Vogošća iznosi 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

III

 

Predmetna javna nabavka biće finansirana na osnovu Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vogošća za period od 01.01. - 31.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 45/20), ekonomski kod 613813-osiguranje vozila.

 

IV

 

Javna nabavka provešće se putem Otvorenog postupka, sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki BiH (E-nabavke) i sažetka Obavještenja o nabavci u "Službenom glasniku BiH".

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: