Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sakupljanja i prevoza otpada

Datum objave: 01.08.2017. 10:08 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE KNEŽEVO

Broj: 11/2017

Kneževo, 18.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), članova 18., 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:    39/14), člana 2. glasnik BiH“, broj:   39/14), člana 2 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 4. Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Kneževo“, broj 8/16) načelnik opštine d o n o s i

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Član 1.

Pristupa se javnoj nabavci usluga i to: Usluge sakupljanja i prevoza otpada.

Član 2.

Budžetska stavka sa koje se obezbeđuju finansijska sredstva su rashodi za usluge održavanja javnih površina, broj potrošačke jedinice 00930160, ekonomski kod 412820. Glavni kod iz JRJN:   90511000-2 usuge sakupljanja otpada i 90512000-9 usluge prevoza otpada.

Član 3.

Procijenjena vrijednost ugovora, bez pripadajućih indirektnih poreza, iznosi: 5.800,00 KM.

Član 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za privredu i finansije.

Član 5.

Pismeni zahtjev za dostavljanje ponude uputiće se ponuđaču koji istraživanjem nudi najnižu cijenu, koja je i ekonomski najpovoljnija, i kvalitet za predmetnu uslugu. Ta dva faktora su osnov za dodjelu ugovora. Ha osnovu provedene procedure a u skladu sa članom 7. i 8 Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Kneževo“, 8/16) sa odabranim ponuđačem zaključiće se odgovarajući ugovor.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Kneževo“.

 

Broj: 02-013-50/17

Datum: 03.04.2017. godine 

NAČELNIK OPŠTINE

Goran Borojević, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: