Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisa generatora dušika

Datum objave: 26.07.2017. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD

MOSTAR

 

Broj: ODL-01-14-5-1110-2/17. O.Č.

Mostar, 13.07.2017.

 

Na temelju članka 3., članka 15. stavak (1), članka 17, stavak (1), članka 18. stavak (1), članka 87. stavak (3) i članka 90. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), članka 2., članka 4. i članka 7. stavak (2) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (Službeni glasnik BiH, broj: 90/14.), članka 1. i članka 7. stavak (2) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, broj: 01-02-2-132-1/15. od 30.01.2015. godine, članka 6. i članka 7. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, broj: 01-02-2-71-1/17. od dana 19.01.2017. godine, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabave usluga

 

I.

Pokreće se IZRAVNI SPORAZUM radi javne nabave usluga: „Servis generatora dušika".

CPV/JRJN: 50531200-8

Redni broj u Planu nabava za 2017. godinu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar: 35.

 

II.

Procijenjena ukupna vrijednost predmeta nabave iz točke I. ove Odluke, bez PDV-a iznosi manje od 6.000,00 KM.

 

III.

Sredstva za javnu nabavu usluga definiranih u članku 1. ove Odluke, osigurana su iz Proračuna Federacije BiH za 2017. godinu, na poziciji ekonomski kod 613700, razdjel 60 („Službene novine Federacije BiH", broj: 104/16. od 30.12.2016. godine).

 

IV.

Izravni sporazum za javnu nabavu usluga iz točke I. ove Odluke, okončat će se zaključivanjem ugovora.

 

V.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Stalno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2017. godini, imenovano Rješenjem broj: 01-14-5-41-1/17. od 12.01.2017. godine.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici agromediteranskog zavoda Mostar, www.faz.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: