Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga skupljanja i dostave veša na pranje

Datum objave: 26.07.2017. 08:41 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Broj: 01/1-2371/17

Dana 14.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 2 stav (3)Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom Fakultetu u Sarajevu, prijedloga Plana javnih nabavki Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2017 godinu broj : 01/1- 3450 / 16 od 24.11.2016 godine, Odluke u utvrđivanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu broj: 02-1218/17 od 14.02.2017 te zahtjeva broj 01/1-762/17 od 22.03.2017 godine dekan Fakulteta donio

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke usluge : Usluge skupljanja i dostave veša na pranje

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluge : Usluge skupljanja i dostave veša na pranje

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 550,00 KM (slovima: pet stotina i pedeset / KM), bez PDV-a. Ova nabavka se finansira iz Sredstava Fakulteta .

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma . Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima. Evidencioni broj javne nabavke je 28 (usluge).

 

Član 2.

Tenderski dokument sačinit će Komisija za javne nabavke u roku od 7 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

1. dr.Sead Ivojević, predsjednik,

2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član, 

3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

Sastavni dio ove odluke su zahtjev broj: 01/1-762/17 od 22.03.2017, sa specifikacijama usluga.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskih akata i odluka nadležnih organa. Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodi činjenicom daje predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2017. godinu - pod stavkom 28 (dvadeset i osam )- usluge, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: