Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnotehničkog nadzora na implementaciji projekta, sanaciji otvora na lokalnim asfaltnim prometnicama na području općine Usora i sanaciji klizišta Pejići, MZ Žabljak, općina Usora

Datum objave: 01.08.2017. 11:59 / Izvor: Akta.ba, Broj 6, 05.05.2017.

Na temelju članka 18., stav 1. i članka 90. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članaka 41. i 108. Statuta Općine Usora (''Službeni glasnik Općine Usora'', broj 02/08) u predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi pružanja usluga stručno-tehničkog nadzora na implementaciji projekta: LOT 1: Sanacija otvora na lokalnim asvaltnim prometnicama na području općine Usora i LOT 2: Sanacija klizišta Pejići, MZ Žabljak, Općina Usora, Općinski načelnik

 

 d o n o s i : O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke

 

1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabave: Pružanja usluga stručnotehničkog nadzora na implementaciji projekta: LOT 1: Sanacija otvora na lokalnim asvaltnim prometnicama na području općine Usora i LOT 2: Sanacija klizišta Pejići, MZ Žabljak, općina Usora.

2. Procijenjena vrijednost nabave predmetnih uslugu iz točke 1. ove Odluke iznosi 1.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

3. Javna nabava iz tačke

1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Općine Usora za 2017. godinu.

4. Postupak javne nabave iz točke

1. ove Odluke će se provesti putem izravnog sporazuma za dostavu ponuda sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će se ''kriterij najniže cijene“.

6. Za provođenje postupka javne nabave zadužuje se Služba za gospodarstvo i financije.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:02-23-33/17 

Dana, 18. 04. 2017. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: