Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vodomaterijala potrebnog za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže u sobama na prvom spratu zgrade hotela Čajniče

Datum objave: 24.02.2021. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

Na osnovu člana 59. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi RS („Službeni glasnik RS“br: 97/16), član 18. Zakona o Javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br: 39/14), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama opštinske uprave opštine Čajniče („Službeni glasnik opštine Čajniče“ br: 7/15), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Čajniče“ br: 7/15) i člana 63. Statuta opštine Čajniče („Službeni glasnik opštine Čajniče“ br: 6/17), Načelnik opštine Čajniče, d o n o s i:

 

O D L U К U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Za potrebe realizacije projekta „ Nabavka vodomaterijala potrebnog za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže u sobama na prvom spratu zgrade hotela „Čajniče“ pokreće se postupak javne nabavke izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Član 2.

Predviđen maksimalan iznos sredstava za realizaciju javne nabavke je do 3.000,00КM bez PDV-a.

Sredstva za realizaciju ovog projekta su obezbjeđena u Budžetu opštine Čajniče 511714/3.

Član 3.

Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa pravilima ZJN-Direktini sporazum.

Član 4.

Za provođenje postupka nabavke zadužiće se posebna Кomisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 01- 404-6/18 od 02.04.2018.godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , a ima se objaviti u „Službenom glasniku opštine Čajniče“.

 

Broj:01-404-46/20

Čajniče, 31.12.2020. godine

 

Načelnik opštine

Goran Кaradžić, mr polj.s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: