Odluka o pokretanju postupka nabavke dijela opreme (medicinska oprema i sredstva kod sumnje na infekciju Covid-19), za opremanje Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća

Datum objave: 16.03.2021. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 11-11-402/21

Vogošća, 15.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/14 i 14/15 - Prečišćeni tekst) Općinski načelnik dana 15.03.2021. godine donio je

 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke dijela opreme (medicinska oprema i sredstva kod sumnje na infekciju Covid-19), za opremanje Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 36/09).

 

II

Vrijednost postupka nabavke dijela opreme (medicinska oprema i sredstva kod sumnje na infekciju Covid-19), za opremanje Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 36/09) iznosi 854,27 KM bez uračunatog PDV-a.

 

III

Predmetna javna nabavka biće finansirana na osnovu Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vogošća za period od 01.01. - 31.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 45/20), ekonomski kod 614241-preventivne mjere zaštite i spašavanja.

 

IV

Javna nabavka provešće se putem direktnog sporazuma sa objavom izvještaja prema Agenciji za javne nabavke BiH.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: