Odluka o pokretanju postupka nabavke i ugradnje laminata za prizemlje u objektu Jahorina

Datum objave: 14.07.2017. 08:03 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Broj predmeta: 01-3580/17

Broj akta:04-AS-002/17

Brčko, 03.07.2017.godine

Na osnovu Clana 90, a u vezi sa Clanom 17. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, te člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH broj: 01-0497/15 od 19.03.2015. godine, a shodno Zahtjevu za nabavku roba broj predmeta: 01-3580/17, broj akta: 04-DF-001/17, od 03.07.2017. godine, Direktor JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

 

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

(1) Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Preduzeće), u skladu sa ukazanom potrebom, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma-Nabavka i ugradnja tarket laminata za prizemlje u objektu Jahorina.

 

Čian 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je 6.000,00 KM (sIovima:šesthiljada), bez uračunatog PDV-a.

 

Član 3.

(1) Predmetna nabavka će biti fmansirana iz: Odluka Skuštine o davanju saglasnosti br:01-02- 69/17 od 08.02.2017.godine.

(2) Predmetna nabavka je predviđena u Izmjeni i dopuni plana nabavke br.5 za 2017.g. sa pozicije 18g/37.

 

Član 4.

Opis roba koje su predmet nabavke i koja se pokreće ovom Odlukom definisan je u specifikaciji, koja čini sastavni dio zahtjeva za dostavu ponuda zapredmetnu nabavku.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Preduzeća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: