Odluka o pokretanju postupka nabavke i ugradnje preventivnih radara (pokazivači brzine)

Datum objave: 27.07.2017. 10:09 / Izvor: Akta.ba, 26.07.2017.

01-3889/17

04-AS-002/17 25.07.2017.godine

Broj predrneta:

Broj akta: Brčko,

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta Bi' broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16 ), člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH. člana 6. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, Poslovnog plana za 2017. godinu i Zahtjevu za nabavku roba broj predmeta: 01-3889/17, broj akta: 02-DF-001/17, od 25.07.2017.godine, Direktor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, donosi slijedeću

ODLUKU

POKRETANJU POSTUPKA KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA ĐOSTAVU PONUDA NABAVKE

ROBA-NABAVKA I UGRADNJA PREVENTIVNIH RADARA (POKAZIVAČI BRZINE)

Član 1.

Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom, pokreće Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - Nabavka i ugradnja preventivnih radara (pokazivači brzine).

Član 2,

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 87, a u vezi sa čianom 64. i članom 89. Zakona o javnim nabavkama Bil l.

Član 3

Ukupna procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke iznosi do 38.461,54 KM, (slovima: tridesetosamhiljadačetiristotmešesdesetjedan i 54/100 KM), bez uračunatog PDV-a.

Clan 4

Predmetna nabavka j e predviđena i biti će finansirana iz sredstava JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, predviđenih u Poslovnom planu za 2017.godinu kao i u Planu nabavki za 2017. godinu-redni broj: 15/17.

Clan 5.

Za realizaciju ove Odluke se zadužuje Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove.

Član 6.

Vrsta postupka javne nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i predviđeno je zaključivanje ugovora.

Clan 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Preduzeća.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: