Odluka o pokretanju postupka nabavke prigodnih novogodišnjih paketića za djecu

Datum objave: 26.12.2019. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-404-195 /19
Datum: 23.12.2019.

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik (,,Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ) i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

 

O D L U K U

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe: prigodni novogodišnji paketići za djecu.
Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 15842000-2 čokolada i slatkiši.
Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.
Vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je do 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a
(slovima: šesthiljada 00/100KM).
Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem:22- ostali direktni postupci (JN putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom). Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu Opštine za 2019. godinu pod ekonomskim kodom 412900.

Član 3.
Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.
Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne
nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.
Javna nabavka se smatra zaključenom:
- kod nabavke do 1.000 KM - prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije. - kod nabavke iznad 1.000 KM zaključenjem ugovora o javnoj nabavci.

 

Dostavljeno:
1.Stručnoj službi na objavu i 2.a/a.-

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc.

Odsjek za javne nabavke, inveticije i nadzor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: