Odluka o pokretanju postupka nabavke štampanih dnevnika, uvezivanja stručnih protokola i štampanja promotivnog materijala, Knjige za otpremu pošte

Datum objave: 08.03.2021. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

 

Broj: 11-16.6-1043/21

Datum:22.02.2021 .godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i člana 4. i 5. Pravilnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH interni broj:154/15 od 17.02.2015. godine, o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma, a postupajući po zahtjevu Sektora za pravne i opšte poslove, broj: Z-JN-13/21 od22.02.2021.godine, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva donosi

 

ODLUKU

O pokretanju postupka nabavke putem direktnog postupka Štampani dnevnici, uvezivanje stručnih protokola i štampanje promotivnog materijala;Knjige za

otpremu pošte

 

1. Odobrava se provođenje postupka javne nabavke:Štampani dnevnici, uvezivanje stručnih protokola i štampanje promotivnog materijala;Knjiga za otpremu pošte JRJN 22800000-8-Papimi ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal, stavka Plana nabavki za 2021, R-32

2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 6.000,00 (šesthiljada KM) u skladu sa odobrenim zahtjevom.

4. Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva Budžeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u iznosu 6.000,00 bez PDV-a odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om, na budžetskoj poziciji 613912.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Za ovaj predmet nabavke, vršiće se nabavka tako da se izvrši istraživanje tržišta, pribavljuajući ponude od ponuđača registrovanih za vršenje predmetne djelatnosti. Izuzetno u hitnim slučajevima, samo uz predhodnu usmenu saglasnost, nabavka se može realizovati prilaganjem računa kao i za druge sitne nabavke. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Sastavni dio ove odluke je svaki odobren Zahtjev za pokretanje procedure nabavke, koji se odnosi na konkretni predmet nabavke, kao i Zahtjev za nabavku sa specifikacijom usluga. Zahtjev se podnosi u skladu sa internim procedurama vezanim za predmet nabavke i ispostavljenih predračuna ponuđača registrovanih za vršenje usluga konkretne djelatnosti.

 

DOSTAVITI:

1. Sektoru za pravne i opšte poslove,

2. Sektoru za finansijske poslove,

З. web - stranica,

4.a/a 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: