Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga izrade elaborata o geomehaničkim ispitivanjima temlјnog tla za izgradnju mosta na rijeci Spreči u Porječini

Datum objave: 24.12.2019. 13:49 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2019.

Na osnovu člana 18. stav 1., a u vezi sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), shodno članu 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS", broj 97/16), te člana 74. Statuta opštine Petrovo („Sl. glasnik opštine Petrovo", broj 8/17), Načelnik opštine Petrovo, donosi

 

O D L U K U

O pokretanju postupka javne nabavke usluga: „Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima temlјnog tla za izgradnju mosta na rijeci Spreči u Porječini"

 

Član 1.

Pristupa se pokretanju postupku ja- vne usluga putem direktnog sporazuma: „Izrada elaborata o geomehaničkim ispi- tivanjima temlјnog tla za izgradnju mosta na rijeci Spreči u Porječini".

 

Član 2.

Izbor najpovolјnijeg ponuđača izvršiće u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnikom o direktnom sporazumu (Službeni glasnik opštine Petrovo broj 1/15) te ostalim podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki.

 

Član 3.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 2.650,00 KM bez PDV-a, dok sa PDV-om procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 3.100,50 KM. Sredstva za nabavku iz člana 1. ove Odluke obezbijeđena su iz budžeta opštine Pe- trovo za 2019. godinu, sa konta broj: 513 718 - Projektna dokumentacija.

 

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija za javne nabavke opštine Pe- trovo i Opštinska uprava opštine Pe- trovo.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku opštine Petrovo".

 

Broj: 02-014-7-93/19

Datum: 16.08.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: