Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga objave obavještenja u vezi sa provođenjem postupaka javnih nabavki u Službenom glasniku BiH

Datum objave: 20.01.2020. 08:40 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE RBPUBLIКE SRPSКE

Broj: IZ-8/2020-2

Datum: 08.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/16 i 48/19), člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14, u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2020. godinu, rješavajući no Zahtjevu Sektora za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i sistemsku podršku broj: 0-183/2020-1 od 08.01.2020. godine, Direktor Fonda d o n o s i

 

Odluku

o nabavci usluga koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I

Odobrava se pokretanje postupka nabavke usluga objave obavještenja u vezi sa provođenjem postupaka javnih nabavki u „Službenom glasniku BiH“ za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u toku 2020. godine, a koje su u skladu sa članom 10. Zakona izuzete od primjene odredaba istog. Procijenjena vrijednost ukupne nabavke iznosi 2.570,00 КM. Oznaka i naziv iz JRJN: 79341000-6 (Usluge oglašavanja).

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu od 01.01. do 31,12.2020. godine.

 

III

Sredstva za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke obezbjeđena su Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu na poziciji 412700 - Rashodi za stručne usluge.

 

IV

Realizacija ove odluke vršiće se u skladu sa utvrđenim cjenovnikom objavljenim na zvaničnom sajtu JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine (www.sluzbenilist.ba).

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda.

 

Obrazloženje

Sektor za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i eistemsku podršku podnio je Zahtjev broj: 0-183/2020-1 od 08.01.2020. godine radi nabavke usluga objave obavještenja u vezi sa provođenjem postupaka javnih nabavki u „Službenom glasniku BiH“.

 

Razmatrajući dostavljeni Zahjtev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana na poziciji V-13. Plana nabavki Fonda za 2020. godinu broj: 0-1606/2019-9 od 25.12.2019. godine, te da su za ove usluge obezbijeđena finansijska sredstva Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu.

 

Ispitujući dalje Zahtjev u smislu odredaba člana 10. stav (1) tačka d) Zakona, konstatovano je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od primjene odredaba Zakona i donošenje Odluke. Naime, pomenutim članom Zakona, između ostalog, definisano je da se od Zakona izuzimaju i ugovori o nabavci zakonskih monopola do otvaranja tržišta za konkurenciju.

 

U Zahtjevu Sektora za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i sistemeku podršku se navodi da.je članom 36. stav (1) Zakona propisano da se sažetak svih obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora, poništenju postupka javne nabavke, dobrovoljnog eh ante obavještenja o transparentnosti i prethodnog informacionog obavještenja, kao i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku objavljuje u „Službenom glasniku BiH“.

 

Dalje se navodi da je postupak i način objave sažetka obavještenja regulisan je Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke („Službeni glasnik BiH“broj: 90/14 i 53/15).

 

Imajući u vidu navedenu činjenicu da je Zakon za određene postupke javne nabavke, pored objave odgovarajućeg obavještenja na Portalu javnih nabavki, predvidio i obavezu dodatne objave sažetka istog isključivo u „Službenom glasniku BiH“, utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. stav (1) tačka d) Zakona, sve dok ova usluga ne bude dostupna na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

 

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt, kojim se u konkretnom slučaju samo potvrđuje monopolistički položaj koji proizilazi iz pozitivpih propisa kojima je regulisana predmetna oblast, te je određena retroaktivna primjena iste.

 

Cijeneći sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: