Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga produkcije događaja-event obilježavanja Dana općine llijaš i Dana nezavisnosti BiH

Datum objave: 15.03.2021. 08:31 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

Broj: 04/4-11-277/21-1

Datum: 15.02.2021 .godine

 

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14-2491/14, od 01.12.2014. godine i člana 57. Statuta općine llijaš („Službene novine Kantona Sarajevo", br.20/09 i 46/18), a postupajući po zahtjevu Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, broj 04/4-11-277/21-1 od 15.02.2021.god., Općinski načelnik je donio:

 

POSEBNU ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Ovom Posebnom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, nabavka usluga produkcije događaja- event obilježavanja Dana općine llijaš i Dana nezavisnosti BiH, 01.03.2021.godine.

Oznaka JRJN za ovaj predmet nabavke je: 79952000-2 - Usluge organiziranja događaja.

Član 2.

Postupak za zaključivanje ugovora izvršit će se putem direktnog sporazuma.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost je 1.000,00 K M (slovima: jednahiljada i 00/100 KM).

Član 4.

Predmetna nabavka izvršit će se u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Općine llijaš za period od 01.01. do 31.03.2021 .godine i Budžetom Općine llijaš za 2021.godinu, sa budžetske pozicije broj: 614121- transfer za Dan Općine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke je potrebno donijeti jer nije donesen Plan nabavki Općine llijaš za 2021.godine. Naime, u momentu kada se ukazala potreba za nabavkom predmetnih usluga nije usvojen Budžet Općine llijaš za 2021 .godinu te u skladu s tim nije donesen Plan nabavki Općine llijaš za 2021.godinu.

Budući da se radi o potrebama Općine za nabavku ovih roba, iste je neophodno nabaviti.

Iz navedenih razloga se donosi posebna odluka o pokretanju postupka nabavke, a u skladu sa članom 17 stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: