Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga štampanja materijala

Datum objave: 24.02.2021. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SARAJEVO

SARAJEVO 

 

Broj: 04-11-904/21

Sarajevo, 23.02.2021. godine

 

Na temelju čl. 18. stavak (1) i 90 Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 17. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje, a u skladu sa Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma broj: 01/1-49-101114/15 od 23.11.2015. godine, postupajući po zahtjevu Stručnog suradnika za odnose sa javnošću bineta, broj: 01- 45-902/21 od 23.02.2021. godine, ravnateljica donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabave usluge štampanja materijala

Članak 1.

(1) Odobrava se pokretanje postupka javne nabave usluge štampanja materijala.

(2) Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi 6000,00 KM (slovima: šesttisuća konvertibilnih maraka).

(3) Za provođenje postupka javne nabave osigurana su sredstva Financijskim planom za 2021. godinu.

(4) Javna nabava će se provesti putem izravnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima.

(5) Evidencioni broj javne nabave prema Planu javnih nabavi Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu je 14.

Članak 2.

(1) Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će Povjerenstvo za javne nabave, imenovano Odlukom ravnateljice broj: 04-11-903/21 od 23.02.2021. godine.

Članak 3.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev Stručnog suradnika za odnose sa javnošću bineta, broj: 01- 45-902/21 od 23.02.2021. godine

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa Pravilnikom o izravnom sporazumu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Pri donošenju Odluke, Zavod se posebno rukovodio činjenicom da je predložena planirana Planom javnih nabavi Federalnog zavoda za 2021. godinu - pod stavkom 14, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članku 1. ove odluke.

 

Dostaviti:

- Povjerenstvo za javne nabave

-a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: