Odluka o pokretanju postupka za nabavku komunalnih, poštanskih, internetskih i telefonskih usluga u 2021. godini

Datum objave: 17.02.2021. 11:31 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM

Načelnik

 

Broj: 02-02-372-2/21

Neum, 16.02.2021.godine

 

Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum GJsTarodni list - službeno glasilo Općine Neum", broj 3/08 i 5/09), članka 18. stavak (2) a u svezi sa Članom 10. stavak (1) točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i Proračunom Općine Neum za 202Lgodinu, broj: 02-02-309/21 od 09.02.2021.godine, donosi se slijedeća

 

ODLUKA

o pokretanju postupka za nabavu komunalnih, poštanskih, internetskih i telefonskih usluga u 2021.godini,

izuzetih od primjene odredbi Zakona o javnim nabavama

 

Članak 1.

(1) Odobrava se pokretanje postupka javne nabave usluga izuzetih od primjene Zakona o javnim nabavama, koje se odnose na slijedeće komunalne usluge: nabava komunlnih, poštanskih, internetskih i telefonskih usluga u 2021.godini.

(2) Postupak javne nabave usluga iz stavka (1) ovog članka je, sukladno članku 10. stavak (1) točka d) Zakona o javnim nabavama izuzet od primjene odredbi Zakona.

 

Članak 2.

(1) Za realizaciju javne nabave usluga iz članka 1. ove odluke odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 89.743,00 KM (slovima: osamdesetdevettisućasedamstočetrdesettri konvertibilne marake) bez pripadajućeg PDV-a, koja su planirana u Proračunu Općine Neum za 2021. godinu, i to na rednom broju 20. Rashoda - Opći dio Proračuna, ekonomski kod: 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda, kanalizacija, РТТ itd).

(2) Odobrena sredstva iz stava (1) ovog članka predstavljaju ukupnu procijenjenu vrijednost ugovora o javnoj nabavi na godišnjoj razini koja se planira platiti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

 

Obrazloženje

Člankom 18. stav (I) Zakona o javnim nabavama, propisano je da ugovorno tijelo pokreće postupak javne nabave donošenjem odluke ili rješenja o pokretanju postupka javne nabave u pisanom obliku koje obavezno sadrži: zakonsku osnovu za provedbu postupka javne nabave, predmet javne nabave, procijenjenu vrijednost javne nabave, podatke o izvoru - načinu financiranja, vrstu postupka javne nabave, dok je stavkom (2) istog članka propisano da u slučaju izuzeća od primjene iz člana 10. ovog zakona ili za dodjelu ugovora o nabavi usluga iz Aneksa II. Dio В, ugovorno tijelo dužno je donijeti odluku koja uz zakonsku osnovu za izuzeće od primjene ovog zakona, sadrži osnovne elemente iz stavka (1) točka b), c) i d) ovog članka. Člankom 10. stavak (1) Zakona o javnim nabavama, propisana su izuzeća od primjene odredbi ovog zakona, te je u članku 10. stavak (1) točki d) propisano izuzeće za ugovor o javnoj nabavi prirodnih i 

zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju. Za električnu energiju je već otvoreno tržište konkurencije i Općina Neum provodi redovnu proceduru javne nabave, međutim ostale usluge, navedene u članku 1. ove odluke izuzete su od primjene Zakona sukladno članku 10. stavak (I) točka d) ZJN.

 

Dakle, pokretanje postupka javne nabave koja je izuzeta od primjene odredbi Zakona o javnim nabavama odnosi se na nabavu vode, poštanskih, internet i telefonskih usluga, kao prirodni monopoli. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave utvrđena je Proračunom Općine Neum za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 89.743,00 KM bez PDV-a, te sadrži podatke o izvoru - načinu financiranja, odnosno da se javna nabava realizira u skladu sa Proračunom Općine Neum za 2021. godinu, a sredstva su planirana na rashodovnoj poziciji 20, ekonomski kod: 613300 - Izdaci za komunalne usluge (voda, kanalizacija, РТТ itd.) Proračuna Općine Neum za 2021.godinu, broj: 01-02-309/21 od 09.02.2021.godine.

 

Pri donošenju ove odluke utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti tz članka 18. stavak (2) a u svezi sa članom 10. Zakona o javnim nabavama kojim su propisana izuzeća od primjene odredbi ovog zakona, te je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za donošenje predmetne odluke.

 

Na osnovi navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Za provedbu ove odluke zadužena je Služba za gospodarstvo i financije Općine Neum.

Odluka-o-pokretanju-postupka-za-komualne-i-druge-usluge-2021.pdf 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: