Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci usluga prikupljanja i odvoza otpada sa područja opštine Kneževo

Datum objave: 01.08.2017. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE KNEŽEVO

Broj: 11/2017

Kneževo, 18.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj: 97/16), te člana 17. stav (1), člana 18. i člana 21. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH“, broj: 39/14), a u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava i pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci usluga Skupštine opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“, broj: 9/17) načelnik opštine d o n o s i

ODLUKU

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci usluga

Član 1.

Pristupa se javnoj nabavci usluga: „Prikupljanje i odvoz otpada sa područja opštine Kneževo“.

Član 2.

Pregovaranje za usluge iz člana 1. ove odluke će se izvršiti sa privrednim subjektom PUD „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Gavrila Principa bb, Kneževo, i to 29.6.2017. godine sa početkom u 11:00 časova

Član 3.

Budžetske stavke sa koje se obezbeđuju finansijska sredstva su rashodi za usluge održavanja javnih površina, broj potrošačke jedinice 00930160, ekonomski kod 412820. Glavni kod iz JRJN:   90511000-2 usuge sakupljanja otpada i 90512000-9 usluge prevoza otpada.

Procijenjena vrijednost ugovora, bez pripadajućih indirektnih poreza, iznosi: 46.400.0  KM, a procijenjena je na osnovu broja mjesečnih tura do kraja godine, odnosno na osnovu vrijednosti odvoza ture na regionalnu deponiju u Ramićima u iznosu od KM bez pripadajućih indirektnih poreza

Član 4.

Pregovaraće se o prikupljanju i odvozu otpada sa područja opštine Kneževo, ukupno ponuđenoj cijeni za predmetnu nabavku, rokovima i načinu plaćanja. Predviđeni početak realizacije ugovora je odmah no potpisivanju.

Član 5.

Komisija za javne nabavke će se imenovati posebnim rješenjem načelnika opštine i pripremiće svu potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka dodjele ugovora putem pregovaračkog postupka nabavke bez objave obavještenja o nabavci utvrđenog u Zakonu o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj: 39/14).

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Kneževo“ .

Obrazloženje U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH proveden je otvoreni postupak javne nabavke usluga „Prikupljanje i odvoz otpada sa područja opštine Kneževo“, evidencijski broj:            02-013-16/17  od 31.1.2017. godine.

Prilikom donošenja Odluke o pokretanju postupka javne nabavke i izrade Tenderske dokumentacije vodilo se računa o Odluci o zbrinjavanju otpada iz stambenih i poslovnih prostorija na području opštine Kneževo, broj: 01-022-10/16 od 17.3.2016. godine, kojom je utvrđena projektovana cijena deponovanog otpada od 70,00 KM/toni sa PDV-om, od čega subvencija opštine Kneževo iznosi 40%. Ha osnovu iznesenog slijedi iznos subvencije opštine Kneževo od 28,00 KM/toni sa PDV- om.

Budžetske stavke sa koje se obezbeđuju finansijska sredstva su rashodi za usluge održavanja javnih površina, broj potrošačke jedinice 00930160, konto 412820, predviđeni iznos 60.000,00 KM.

Ha osnovu analize vagarskih listova za odvoz otpada iz 2016. godine prosječan broj tura mjesečno je bio 8, a količina otpada no turi iznosila je 8,5 tona što mjesečno iznosi 68 tona, a uz subvenciju od 28,00 KM sa PDV- om/toni        iznosi: 1.904,00 KM subvencije/mjesečno. Ha osnovu iznesenog slijedi da je godišnji iznos subvencije 22.848,oo KM.

U skladu sa gore navedenim sačinjena je Tenderska dokumentacija i ista zajedno sa obavještenjem o nabavci objavljena na portalu javnih nabavki. Ugovorni organ je u zakonskoj obavezi naznačiti da se radi o subvencionnisanom ugovoru, što znači da su ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju upoznati sa načinom finansiranja predmetnih usluga. Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki je preuzelo 6 dobavljača od kojih nijedan nije dostavio ponudu za pružanje navedenih usluga, te j e ugovorni organ postupak nabavke poništio i ugovorio predmetne usluge u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, a u skladu sa članom 21. pod a) i d) Zakona o javnim nabavkama.

Javna nabavka je potom provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Obavještenje o nabavci broj: 152-7-2-66-3- 12/17 objavljeno je dana 10.5.2017. godine na Portalu javnih nabavki, zajedno sa tenderskom dokumentacijom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 46.400,00 KM. Od procijenjenog iznosa iznos od 28.662,00 KM bez PDV-a predstavljalo je subvenciju opštine Kneževo, a ostatak do procijenjene vrijednosti predstavlja naplatu od fizičkih i pravnih lica.

Tendersku dokumentaciju je sa Portala javnih nabavki preuzelo sedam (7) ponuđača od kojih nijedan nije dostavio ponudu za pružanje navedenih usluga, te je ugovorni organ postupak nabavke poništio u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Na sjednici Skupštine opštine Kneževo od 07.06.2017.godine donesena je Odluka o odobravanju sredstava i pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci usluga, te je u skladu sa gore iznesenim odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

 

Broj: 02-013-51/17

Datum: 22.6.2017. god.

NAČELNIK OPŠTINE

Goran Borojević, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: