Odluka o pristupanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023. godine

Datum objave: 09.02.2021. 14:12 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2021.

Službeno glasilo općine Stolac-

Godina XXIV

 

Broj 2

26 SIJEČANJ 2021

 

Na temelju članka 8, 9, 17,18, 23, 24, 26, 27, 28 , 29, 41, 42, 43. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine HNŽ» broj: 4/04) i članka 17. Statuta općine Stolac (Sl. glasnik općine Stolac broj 1/98 i 1/02) Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 22.01.2021. godine donijelo je

O D L U K U

O PRISTUPANJU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANAOPĆINE STOLAC ZA

RAZDOBLJE OD 2013-2023 GODINE

 

I- OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Pristupa se izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023. godine.

 

II- GRANICE OBUHVATA

 

Članak 2.

Granice područja Prostornog plana obuhvaćaju cjelovito područje općine Stolac. Područje općine Stolac obuhvaća općine kako je postojalo 1991. godine, sa izuzetkom teritorija koje je Mirovnim sporazumom iz Dejtona pripalo Republici Srpskoj odnosno općini Berkovići.

 

III- SMJERNICE ZA IZRADU

 

Članak 3.

Prostornim planom općine biti će utvrđeni dugoročni opći i posebni ciljevi i mjere prostornog razvoja sukladno društvenim i povijesnim razvojem od značaja za općinu Stolac. Program i plan aktivnosti za pripremu izmjene i dopune prostornog plana izradit će nositelj pripreme. Program i plan aktivnosti sadrži ocjenu potreba izrade novih odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge aktivnosti od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

 

IV- VREMENSKI                PERIOD NA KOJI SE DONOSI

 

Članak 4.

Izmjene i dopune Prostornog plana se donose za razdoblje od 2013-2023. godine.

 

V- ROKOVI IZRADE

 

Članak 5.

Rok izmjene i dopune Prostornog plana je 6 (šest) mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

- za osiguranje podloga i elaborata potrebnih za izmjenu i dopunu Prostornog plana je 1 mjesec od dana donošenja ove Odluke,

- za izradu Prednacrta Prostornog plana je 1 mjesec od osiguranja podloga,

- za javni uvid i javnu raspravu o Prostornom planu je 1 mjesec od utvrđivanja Nacrta Prostornog plana,

-za izradu Prijedloga Prostornog plana je 1 mjesec po obavljenoj javnoj raspravi . -za pribavljanje suglasnosti Ministarstva da je Prostorni plan usuglašen sa Prostornim planom Županije, Programom mjera, odredbama zakona i posebnih zakona i propisa koji uređuju oblast od značaja za prostorno uređenje je 2 mjeseca od dana dostave prijedloga Prostornog plana.

 

VI- SREDSTVA ZA IZRADU

 

Članak 6.

Sredstva za pripremu i izradu izmjene i dopune Prostornog plana osigurat će se iz proračuna općine Stolac.

 

Članak 7.

Iz sredstava navedenih u članku 6. ove Odluke podmiruju se troškovi izrade studija, elaborata, podloga za izmjenu i dopunu prostornog plana, troškovi angažiranja vanjskih suradnika -eksperata iz pojedinih oblasti, kao i dodatni nepredviđeni troškovi.

Pravo na naknadu za davanje informacija i dokumenata nemaju korisnici sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, županije i općine, osim troškova umnožavanja materijala.

 

VII- NOSITELJ PRIPREME

 

Članak 8.

Nositelj priprema za izmjenu i dopunu Prostornog plana je Služba graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove općine Stolac.

Nositelj pripreme dužan je u toku izrade izmjene i dopune Prostornog plana staviti na raspolaganje nositelju izrade izmjene i dopune Prostornog plana svu raspoloživu dokumentaciju neophodnu za izradu istog i to:

dokumente prostornog uređenja šireg područja

vodoprivredne osnove Županije i vodoprivredne osnove glavnih slivnih područja šumsko-privredne osnove strategiju zaštite okoline

planove razvoja privrede, poljoprivrede, prometa podatke o geološkoj podlozi i mineralnim resursima.

 

Članak 9.

Nosilac pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana dužan je osigurati suradnju i usuglašavanje stavova sa : nadležnim organima uprave,

svim vlasnicima nekretnina, korisnicima prostora i relevantnim učesnicima u njegovoj izgradnji i uređivanju, organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima nadležnim za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, rudarstvo, turizam, zdravstvo, obrazovanje, kulturu, zaštitu kulturno - povijesnog i prirodnog naslijeđa, zaštitu okoline, organima nadležnim za odbranu,

privrednom komorom, društvima i drugim pravnim licima nadležnim za komunalne djelatnost.

 

VIII- NOSITELJ IZRADE

 

Članak 10.

Poslovi izrade izmjene i dopune Prostornog plana (Nositelj izrade izmjene i dopune Prostornog plana) povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za tu vrstu djelatnosti, na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

 

Članak 11.

Nositelj izrade izmjene i dopune Prostornog plana dužan je Prostorni plan izmijeniti i dopuniti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju HNŽ-K, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, metodologijom za izradu dokumenta prostornog uređenja, odlukom o pristupanju izradi dokumenata i svim drugim relevantnim propisima i podacima koji su značajni za područje za koje se dokument radi. Nositelj izrade izmjene i dopune Prostornog plana dužan je osigurati usuglašenost Prostornog plana sa Prostornim planom Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, odnosno dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

 

Članak 12.

Nositelj izrade izmjene i dopune Prostornog plana će na temelju danih smjernica izraditi Prednacrt Prostornog plana i ponuditi ga Nositelju pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana.

Ukoliko Nositelj pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana prihvati Prednacrt Prostornog plana, Nositelj izrade izmjene i dopune Prostornog plana će izraditi Nacrt Prostornog plana i ponuditi ga Nositelju pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana koji će isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju kao u članku 5. ove Odluke.

Nositelj pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana provest će javni uvid i raspravu o Nacrtu Prostornog plana.

 

Članak 13.

Na temelju rezultata javne rasprave o Nacrtu Prostornog plana, nositelj priprema za izradu izmjene i dopune Prostornog plana utvrdit će prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana i podnijeti Općinskom vijeću Stolac na donošenje.

Uz pripremljeni prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana, nositelj pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana dužan je Općinskom vijeću Općine Stolac dostaviti uz obrazloženje i sve prijedloge i mišljenja prikupljena u tijeku javne rasprave na Nacrt Prostornog plana koja nisu mogla biti usvojena.

Nositelj pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog plana dužan je prije donošenja istog pribaviti suglasnost Ministarstva o usklađenosti izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac sa Prostornim planom Županije-Kantona.

 

Članak 14.

Izmjena i dopuna Prostornog plana treba da sadrži: osnovnu namjenu prostora (poljoprivredno, šumsko, građevinsko zemljište, vodne i druge površine) granice naselja i urbanih područja građevine i koridore od značaja za jedinicu lokalne samouprave sa zaštitnim infrastrukturnim pojasevima (vodoprivredna, prometna, energetska i telekomunikacijska).

Drugu infrastrukturu od značaja za jedinicu lokalne samouprave (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport, uprava, turizam, bankarstvo, usluge, snabdjevanje i sl.).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „ Službenom glasniku općine Stolac" Broj: 01-01- 009 /21

 

Dana:22.01. 2021. godine.             

 

DOPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC Kazimir Raguž

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: