Odluka o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana Centar Doboj - revizija, blok 6

Datum objave: 14.01.2020. 07:53 / Izvor: Akta.ba, 18.12.2019.

Službeni glasnik Grada Doboj, 18.12.2019., broj 12

 

REPUBLIKA SRPSKA 

SKUPŠTINA GRADA 

DOBOJ

Broj: 01-013-466/19.  

Doboj: 17.12.2019.god

 

 

Na osnovu člana 35 stav 1. člana 40. stav 1. i člana 52. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), člana 39.3akona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 97/16 i 36/19) i člana 35. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj" broj: 1/17), Skupština Grada Doboj na sjednici održanoj 17.decembra 2019. godine, donijela Je:

 

O D L U K U

o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana „Centar" Doboj -revizija, blok 6

 

Član 1.

Pristupa se izmjeni dijela Regulacionog plana „Centar" Doboj -revizija, blok 6 (u dalјem tekstu: Plan).

 

Član 2.

Područje za koje se vrši izmjena Plana nalazi se u Doboju u ulici Kneza Lazara, a obuhvata parcele označene kao k.č. broj 5655, 5656/1, 5656/9 i 5656/14 K.O. Doboj. Područje obuhvata iznosi 0,45 ća.

 

Član 3.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom obuhvata izmjene Plana.

 

Član 4.

Planski period u smislu člana 40. stav 3. pod v. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84//19) je 10 godina.

 

Član 5.

Na području za koje se vrši izrada Plana, planira se rekonstrukcija i dogradnja određenih dijelova objekta Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju.

Za izmjenu Plana definišu se sledeće smjernice:

-  Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13,106/16, 3/16 i 84/19), te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, polјoprivrednog i šumskog zemlјišta i drugih elemenata životne sredine i dr.);

-  Prilikom izrade Plana potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim cilјevima prostornog razvoja;

-  Nosilac izrade Plana obavezan je obezbijediti usaglašenost njegove izrade sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim planskim dokumentom najbližeg prethodnog nivoa.

 

Član 6.

Rok izrade Plana je 6 mjeseci od izbora nosioca izrade Plana.

 

Član 7.

Sredstva za izradu Plana obezbijediće Grad Doboj.

 

Član 8.

Nosilac pripreme Plana je Odjelјenje za prostorno uređenje. Nosilac izrade Plana biće određen u skladu sa procedurom propisanom Zakonom o javnim nabavkama. Grad Doboj će zaklјučiti ugovor sa nosiocem izrade planskog dokumenta.

 

Član 9.

Nosilac pripreme utvrđuje nacrt Plana, mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta na javni uvid u trajanju od najmanje 30. dana.

O nacrtu Plana obaviće se javna rasprava.

 

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i zauzetih stavova po prispjelim primjedbama na nacrt Plana, nosilac pripreme utvrđuje prijedlog Plana i podnosi ga na usvajanje i donošenje.

 

Član 11.

Svi subjekti planiranja dužni su da daju raspoložive podatke i druge informacije neophodne za izradu Plana.

 

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Grada Doboj".

 

 

PREDSJEDNIK

Sanja Vulić,s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: