Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana Zasad polje

Datum objave: 26.07.2017. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Na osnovu člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16), člana 17. i 36. Statuta Grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja“, broj 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 i 6/17), Skupština Grada Trebinja na sjednici održanoj dana 14.07.2017. godine, donijela je

 

O D L U K U

o pristupanju izmjeni i“ dopuni Regulacionog plana „Zasad polje

I

Pristupa se izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Zasad polje" (u daljem tekstu: Plan).

 

II

Odluka se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, koji je njen sastavni dio.

 

III

Granice područja na koje se odnosi izmjena i dopuna

Plana su:

Sa istoka: od mosta Braniocima Trebinja, ulicom Vojvode Stepe Stepanovića do ukrštanja sa ulicom Kralja Petra Prvog Oslobodioca. Sa sjevera: ulicom Vožda Karađorđa, novoplaniranom ulicom zapadno od Srednjoškolskog centra, te dijelovima naselja Zasad i Mostaći koji  gravitiraju Vojvođanskoj ulici, pa južnim obodom naselja Zasad i Mostaći do spoja novoplanirane primarne gradske saobraćajnice sa magistralnim putem M 6.

Sa juga: južnim obodom novoplanirane primarne gradske saobraćajnice do pravca pružanja „Breskvenjaka“, te desnom obalom rijeke Trebišnjicedo mosta Braniocima Trebinja.

IV

Površina obuhvata Plana je cca 71 ha.

V

Plan se donosi za vremenski period od 10 godina.

VI

Smjernice za izradu Plana:

Nosilac izrade Plana je dužan da se prilikom izrade Plana rukovodi svim važećim zakonskim propisima i programskim zadatkom.

VII

Rok izrade Plana je šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

VIII

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela:

Tekstualni dio Regulacionog plana po dijelovima prostora, odnosno cjelinama i potcjelinama sadrži sljedeće urbanističke standarde za građenje i

uređenje prostora:

- namjena površina,

- podjela prostora na prostorne cjeline i potcjeline sa objašnjenjem svih bitnih kriterijuma za podjelu po zonama i kriterijuma za podjelu,

- izbor vrsta, odnosno tipova regulacionih i nivelacionih rješenja,

- određivanje građevinskih linija,

- prijedlog za izmjenu, odnosno poboljšanje parcelacije ili preparcelacije prema vlasništvu nad zemljištem,

- određivanje graničnih parametara za korištenje, odnosno racionalno korištenje zemljišta (koeficijent izgrađenosti i koeficijent zauzetosti, spratnost objekata i drugo), određivanje dijela naslijeđenih fondova za zamjenu, dogradnju, nadogradnju i drugo sa obrazloženjem,

- obezbjeđenje javnog i opšteg interesa u funkcionisanju prostora: saobraćajnih površina, zelenih i rekreativnih površina,objekti pejzažne arhitekture, prostora za razvoj privrede i usluga, za razvoj objekata neprivrede odnosno javnih službi i drugo,

- uslovi za opremanje svim vrstama tehničke i komunalne infrastrukture sa uslovima priključenja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uslova,

- formiranje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata prema tipovima parcelacije, regulacije i parametara za korištenje zemljišta,

- uslovi za zaštitu, očuvanje, uređenje i  aktiviranje prirodnih resursa,

- prirodni uslovi za građenje (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, inženjerska geologija, seizmičnost, klima i drugo),

- uslovi za očuvanje zaštitu i prezentaciju nasljeđa kulture, prirode i zaštitu životne sredine,

- uslovi za zaštitu ljudi i dobara u slučaju elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata,

- mjere energetske efikasnosti,

- uslovi za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

- određivanje zona, dijelova zona, grupe lokacija ili pojedinačnih linija za koje je potrebno raditi urbanistički projekat, odnosno raspisati konkurs za izradu tog projekta,

- ekonomska valorizacija plana i

- drugo što proističe iz karaktera zadatog područja, odnosno njegove izgrađenosti.

Grafički dio Regulacionog plana čine sve karte stanja i karte planiranog rješenja propisane pravilnikom iz člana 27. stav 5. tačka a) Zakona.

IX

1) Nosilac izrade Plana će nosiocu pripreme

Plana predati ovjeren prednacrt Plana.

Nosilac pripreme Plana će razmotriti prednacrt na stručnoj raspravi.

2) Nosilac izrade Plana će razmotriti primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt i prihvaćena rješenja će ugraditi u nacrt Plana.

3) Skupština Grada Trebinja na prijedlog nosioca pripreme Plana utvrdiće nacrt Plana, mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta Plana na javni uvid.

4) Javni uvid će trajati 30 dana. O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta Plana javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi Plan će se obavijestiti oglasom.

5) Nacrt Plana staviće se na javni uvid u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, Centra za dozvole, MZ i prostorijama nosioca izrade Plana.

6) Nosilac izrade Plana će razmotriti sve primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljena u toku javnog uvida i o njima zauzeti i obrazložiti svoj stav i taj stav u pismenoj  formi dostaviti nosiocu pripreme Plana i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

7) Stav nosioca izrade Plana prema primjedbama, prijedlozima i mišljenima razmatra se na javnoj raspravi u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida. Poziv za javnu raspravu će se javno objaviti u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji RS. Ukoliko bi se  prijedlog Plana na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedaba i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida, značajno razlikovao od nacrta dokumenta, nosilac pripreme će ponovo organizovati javni uvid koji se može sprovoditi najviše dva puta.

X

1) Nosilac pripreme Plana po održanoj javnoj raspravi utvrdiće prijedlog Plana u skladu sa zaključcima sa rasprave, najduže u roku od 30 dana.

2) Skupština Grada Trebinja dužna je da odluči o prijedlogu Plana u roku od 60 dana od dana utvrđivanja prijedloga.

XI

Sredstva potrebna za pokrivanje materijalnih troškova za izradu Plana obezbijediće Grad Trebinje.

XII

Nosilac pripreme Plana je Odjeljenje za prostorno uređenje, a nosilac izrade Plana će biti izabran u skladu sa Zakonom.

XIII

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Trebinja“.

 

Broj:09-013-258/17

Datum:14.07.2017. godine

PREDSJEDNIK

Dragoslav Banjak,s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: