Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana dijela centra opštine Kneževo iz 2011. godine i izmjeni i dopuni regulacionog plana dijela centra opštine Kneževo iz 2012. godine

Datum objave: 08.02.2021. 09:24 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2021.

Na osnovu člana 40. stav 1. i 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 i 84/19), člana 39. stav 2. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 37. stav 2. tačka 8. Statuta opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“, broj: 8/17 i 19/17), Skupština opštine Kneževo, na sjednici održanoj dana 29.01.2021.godine, d o n o s i:

 

O D L U K U

o pristupanju izmjeni „Regulacionog plana dijela centra opštine Kneževo iz 2011. godine“ i „Izmjeni i dopuni regulacionog plana dijela centra opštine Kneževo iz 2012. godine“

 

I

1)

Pristupa se izmjeni „Regulacionog plana dijela centra opštine Kneževo iz 2011. godine“ i „Izmjeni i dopuni regulacionog plana dijela centra opštine Kneževo iz 2012. godine“ (u dalјem tekstu: Plan).

2)

Planom će biti obuhvaćen slijedeći prostor: - prostor koji se nalazi između magistralnog puta drugog reda 505 i ulice Rajka Dukića, koji obuhvata parcele označene kao k.č. 348/1 i dijela k.č. 348/32 upisane u LN 690, K.O. Kneževo 1; - prostor koji se nalazi između magistralnog puta drugog reda 505 i ulice Lake kneževske brigade, koji obuhvata parcele označene kao k.č. 122/51 upisane u LN 690, K.O. Kneževo 1.

3)

Površina obuhvata plana iznosi cca 45.000,00 m2 .

4)

 Obuhvat iz prethodnog stava može pretrpjeti korekcije radi usaglašavanja sa infrastrukturnim trasama, a konačne granice definisaće se prilikom izrade Plana. II Planski period Plana na osnovu člana 25. stav 9. i 10. i člana 40. stav 3. tačka v) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 i 84/19), je 10 godina.

III

 Za izradu Plana definišu se slјedeće smjernice: - plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja, Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije, te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, polјoprivrednog i šumskog zemlјišta i drugih elemenata životne sredine i dr.); - prilikom izrade Plana potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim cilјevima prostornog razvoja; - nosilac izrade obavezan je da obezbijedi usaglašenost Plana u toku njegove izrade sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim planskim dokumentom najbližeg prethodnog nivoa, kao i programskim elementima koji mu budu dostavlјeni od strane nosioca pripreme.

 IV

1)

Prednacrt Plana izradiće se u roku od 30 dana od zaklјučenja ugovora o izradi Plana.

2)

Prijedlog nacrta Plana utvrdiće nosilac pripreme Plana nakon održane stručne rasprave, a na osnovu članova 46. i 47. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 i 84/19). V Sadržaj Plana određen je članom 35. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 i 84/19), a detalјnije odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja – od člana 144. do člana 154. („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/13).

VI

1)

Na prijedlog nosioca pripreme Plana, Skupština opštine utvrđuje nacrt Plana i mjesto, vrijeme i način njegovog izlaganja na javni uvid. 2) Nacrt Plana biće stavlјen na javni uvid u trajanju od najmanje 30 dana, uprostorijama nosioca pripreme i nosioca izrade Plana.

3)

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta Plana na javni uvid javnost će biti obaviještena oglasom objavlјenim u sredstvima javnog informisanja osam dana prije početka javnog uvida i petnaest dana od početka izlaganja nacrta na javni uvid.

4)

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišlјenja koji su dostavlјeni tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga Plana o njima zauzme svoj stav koji u pisanoj formi dostavlјa nosiocu pripreme Plana i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišlјenja.

5)

Stav nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišlјenjima razmatra se na javnoj raspravi. U skladu sa zaklјučcima utvrđenim na javnoj raspravi, održanoj u skladu sa odredbama člana 48. i 50. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 i 84/19), nosilac pripreme Plana utvrdiće prijedlog Plana i dostaviti ga u roku od šezdeset dana Skupštini opštine na usvajanje.

VII

Sredstva za izradu Plana i troškove u postupku njegovog donošenja obezbijediće Opština Kneževo.

VIII

1)

Nosilac pripreme Plana je Opštinska uprava – Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

2)

Nosilac izrade Plana odrediće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku opštine Kneževo“.

 

Broj: 01-022-51/21 Datum: 29.01.20201.godine

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE Srđan Jolić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: