Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Skenderija - lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj

Datum objave: 30.01.2020. 12:48 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 2, 23.01.2020.

Na osnovu člana 24. i 25. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17, 1/18), te člana 10. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Općinsko vijeće Općine Centar, na 49. redovnoj sjednici održanoj dana 09.01.2020. godine, donijelo je

 

ODLUKU


O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "SKENDERIJA"- lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj -


 

Vrsta Plana

 

Član 1.
 

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Skenderija" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/07) za lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj, u daljem tekstu: Plan.
 

Granice područja za koje se Plan radi

 

Član 2.
 

Granica područja za koje se Plan radi obuhvata parcele k.č. br. 1041, 1040/2, 1039, 1040/1, 1051/1 i 1051/2 K.O. Sarajevo VIII Općina Centar.
 

Vremenski period za koji se Plan donosi

 

Član 3.
 

Plan se donosi za period do donošenja novog planskog dokumenta.
 

Smjernice za izradu Plana

 

Član 4.
 

Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Skenderija" vrši se u cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na parcelama iz člana 2.

Izmjenu Plana raditi prema sljedećim urbanističko-tehničkim uvjetima:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u prostornom obuhvatu u digitalnoj formi u mjerilu 1:500 (u apsolutnim koordinatama);

- Izvršiti anketiranje i valorizaciju postojećeg građevinskog fonda;

- Planom predvidjeti jedinstvenu građevinsku parcelu od naprijed navedenih katastarskih parcela;

- Kako bi se ispoštovali optimalni urbanističko-tehnički pokazatelji za predmetnu novoformiranu parcelu, a uvažavajući značaj lokaliteta, spratnost objekta bi trebala biti u skladu sa postojećim objektima u neposrednom okruženju;

- Građevinsku liniju novoplaniranog objekta usaglasiti sa postojećim objektima (Akademija scenskih umjetnosti) na sjeverozapadu, dok istočni dio objekta mora biti adekvatno povučen od regulacione linije saobraćajnice;

- Ispoštovati uvjete i smjernice koje je dao Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo za predmetni obuhvat i za arhitektonsko oblikovanje planiranog objekta u svom mišljenju broj Z-03-1862/19 od 31.12.2019. godine;

- Objekti arhitektonske i ambijentalne vrijednosti moraju biti vezujući segmenti kontinuiteta starog i novog. Suvremene interpolacije treba planirati uz puno uvažavanje zatečenog tkiva i utvrđenih maksimalnih uličnih visina, u suvremenom arhitektonskom izrazu, bez pretenzija da se nadmaši stilsko bogatstvo postojećih objekata, već upravo suprotno-umjerenom, neutralnom i čistom arhitekturom treba istaći raznovrsnost i bogatstvo ranijih dekorativnih stilova;

- Planirati optimalan pristup objektu uz osiguravanje adekvatne manipulacije vozila u skladu sa preporučenim normativima;

- Prostore za mirujući saobraćaj planirati u skladu sa važećim propisima i standardima.

 

Rokovi za pripremu i izradu Plana

 

Član 5.

Rokovi za pripremu i izradu Plana su:

- Odluka o pristupanju izradi Plana: januar 2020. godine;

- Podloge će osigurati krajnji investitor u roku od mjesec dana od donošenja Odluke o pristupanju izradi Plana;

- Prednacrt Plana: 45 dana po dobijanju podloga;

- Javni uvid i rasprava o Planu: 15 dana po utvrđivanju Nacrta Plana;

- Prijedlog Plana: 30 dana po obavljenoj javnoj raspravi i dobijenom zapisniku od strane Nositelja pripreme Plana.

Uvjet za ispunjavanje ovih rokova je donošenje Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta, te osiguranje podloga potrebnih za izradu Plana.

 

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

 

Član 6.
 

Sredstva za izradu Plana u iznosu od 14.500,00 KM osigurava Općina Centar Sarajevo putem krajnjeg investitora.
 

Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade Plana.

 

Član 7.
 

Nosilac pripreme Plana je Općinski načelnik.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 

Ostale odredbe

 

Član 8.
 

Subjekti planiranja su: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zamljišta.
 

Član 9.
 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja planiranja.
 

Član 10.
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Ova Odluka je objavljena na oglasnoj ploči Općine Centar dana 13.01.2020. godine

 

Broj 01-19-97/20
09. januara 2020. godine
Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Skenderija-Tekija
PODIJELI: