Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S 4-1 i S4-2, u Tesliću

Datum objave: 24.07.2017. 16:05 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Na osnovu člana 40.stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16), člana 18. i 19. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 15. i 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 3/17), Skupština Opštine Teslić, na sjednici održanoj dana 18.07.2017. godine, donijela je,

 

O D L U K U

o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S 4-1 i S4-2, u Tesliću

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Na osnovu ove Odluke pristupiće se izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S-4-1 i S 4-2, uTesliću („Službeni glasnik Opštine Teslić“ broj 4/08, 5/11, 5/12 i 12/16): U daljem tekstu : Plan.

 

II

Površina obuhvata Plana iznosi 346m2 , u okviru granica prostora koji će biti obuhvaćen izradom Plana, bliže je označen na grafičkom prilogu, koji predstavlja sastavni dio ove odluke.

Planski parametri utvrđuju se, procjenjuju ili izračunavaju za period: do isteka roka važenja Revizije i izmjene Regulacionog plana zone S 4-1 i S 4 -2 u Tesliću.

Rok za izradu izmjene i dopune plana je šest mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

III

Nosilac pripreme izrade Plana je Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić.

Nosilac izrade Plana, izabraće se u skladu sa propisima o javnim nabavkama.

 

IV

U okviru izrade Plana, kao smjernice za izradu, uzeće se planska rješenja utvrđenih Odlukom ousvajanju izmjene dijela Regulacionog plana zone S 4-1i S4-2 („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/08,5/11, 5/12 i 12/16) i prijedlog zainteresovanog investitora: „Planum“ d.o.o. Teslić.

 

V

Plan treba da sadrži tekstualni i grafički dio sa sadržajima propisanim članom 35. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnikRepublike Srpske, br. 40/13, 106/15 i 3/16) i odredbama člana 144. do 154. Pravilnika o načinu izrade,sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/13).

 

VI

Nosilac pripreme izrade Plana dužan je, u postupku izrade Plana, omogućiti učešće zainteresovanim licima radi dostave prijedloga i sugestija za određena planska rješenja, pribavitimišljenje na prijedloge planskih rješenja od zakonom određenih organa i organizacija, organizovati stručnu raspravu o prednacrtu Plana, organizovati izlaganjenacrta Plana na javni uvid u skladu sa zakonom, organizovati stručnu raspravu o stavovima nosioca izrade plana o primjedbama, prijedlozima imišljenjima koji su dostavljeni tokom javnog uvida, te utvrditi prijedlog Plana i isti dostaviti na razmatranje i usvajanje Skupštini opštine.Nacrt Plana izložiće se na javni uvid, u trajanju od 30 dana.

 

VII

Sredstva za finansiranje izrade Plana, obezbijediće se iz sredstava zainteresovanog pravnog lica:“Planum“ d.o.o. Teslić.

 

II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VIII

Ova odluka dostaviće se nadležnom republičkom urbanističko-građevinskom inspektoru.

 

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku opštine Teslić“.

 

Broj: 01-022-101/17                   

Datum: 18.07. 2017. godine        

 

PREDSJEDNIK SO-E

Miroljub Letić s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: