Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Brezovača

Datum objave: 15.02.2021. 13:35 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 6, 11.02.2021.

Na osnovu člana 32. stav (3) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18 i člana 14 i 24. Statuta Općine Hadžići ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/09, 17/12, 10/13, 14/13-ispravka, 11/18 i 1/20) Općinsko vijeće Hadžići na 3. sjednici održanoj dana 28.01.2021. godine, donosi

 

ODLUKU


O PRISTUPANJU IZRADI PLANA PARCELACIJE "BREZOVAČA"


 

Član 1.

 

Pristupa se izradi Plana parcelacije "BREZOVAČA".
 

Član 2.
Granice područja za koje se Plan radi

 

Granica obuhvata k.č. 1347 i 1348 K.O. Donji Hadžići.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Donji Hadžići, Općina Hadžići.

Površina obuhvata iznosi P=2,93 ha.

 

Član 3.
Urbanističko-arhitektonski aspekt

 

Planom je potrebno poštovati plan višeg reda, planove šireg područja, stvarno stanje namjene i korištenja zemljišta, prirodne vrijednosti i postojeću vegetaciju, kao i uslove koje diktira topografija terena i geološke, geomorfološke i geotehničke karakteristike terena.

Plan se radi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-, br 24/17, 1/18), Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04, 50/07, 84/10) i Zakonom o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13).

Kroz izradu Plana potrebno je:

- Prema prostornim mogućnostima područja planirati izgradnju turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima i pratećim sadržajima;

- Broj i veličinu građevinskih parcela i objekata utvrditi nakon analize lokacije, nagiba terena, topografsko - morfološke strukture terena i definisanja pristupne saobraćajnice;

- U granicama Plana potrebno je poštovati osnovne urbanističko-tehničke uslove, i to:

- Dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevinske parcele (Ki) do 0,4,

- Dozvoljeni procenat izgrađenosti (Pi) do 10%,

- Dozvoljena spratnosti P (sa mogućnošću formiranja galerije),

Naprijed dati urbanističko-arhitektonski parametri su optimalni i od njih se može odstupiti do 10% ukoliko se konceptom prostornog uređenja obezbijedi kvalitetnije funkcionisanje unutar obuhvata;

- Planirati izgradnju kompleksa kao jednu kompaktnu uređenu cjelinu, gdje urbanističko- arhitektonsko-estetsko-oblikovni sklop elemenata treba da odgovara ambijentu u kojem se gradi, a naročito obratiti pažnju na kompoziciju fasade prema saobraćajnici;

- Arhitektonsko oblikovanje objekta, vrsta krovnih ravni i pokrova, izbor materijala, boja fasade prilagoditi ambijentu uz savremeni arhitektonski izraz;

- Potrebe za parkiranjem rješavati u okviru kompleksa. Obezbijediti broj parkinga prema važećim normativima;

- Karakterom građenja i uređenja prostora potrebno je obezbijediti minimum konflikata u prostoru. Kvalitetne prirodne vrijednosti zadržati i ugraditi u strukturu budućeg kompleksa.

- Područje planiranja je potrebno opremiti neophodnom saobraćajnom mrežom i uređajima komunalne infrastrukture (snabdjevanje vodom, dispozicija otpadnih voda, snabdjevanje potrebnim količinama električne energije i dr.) prema uslovima datim od javnih komunalnih preduzeća;

Zelenilo

- Uređenje kompleksa treba da sadrži elemente zaštite prirode i okoliša kao kontinuiranu i u svim segmentima prisutnu komponentu i treba im posvetiti posebnu pažnju;

- Osnovne principe uređenja parcela, sa atraktivnim i autohtonim elementima sve tri vegetacione etaže treba i dalje njegovati, zbog značaja sa sanitarno-higijenskog, ekološkog i estetskog stanovišta, a posebno radi stabilizacije terena. Treba ih koncipirati i urediti tako da predstavljaju jedinstvenu kompozicionu cjelinu u datom okruženju.

- Postojeće zelenilo kroz konceptualno rješenje treba naglasiti, štititi i ugraditi ga kao zaštitno zelenilo i dati prijedlog unaprijeđenja njihove strukture.

- Zelene površine, veličinom i strukturom, trebaju zadovoljiti potrebe korisnika, uz zastupljenost građevinske i biološke komponente, koje će se u hortikultumom smislu smjenjivati i dopunjavati tokom cijele godine i doprinositi atraktivnosti prostora. Izbor elemenata biološke komponente, sve tri vegetacione etaže, vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom i prema estetsko oblikovnim iskazima pojedinih elemenata.

- Maksimalno zadržati postojeće zelenilo (stablašice).

Saobraćaj

- Prostorna cjelina u granicama obuhvata plana nije saobraćajno opremljena, i potrebno je planirani kompleks povezati novom pristupnom saobraćajnicom;

- Potrebno je zadržati koncept primame saobraćajne mreže defmisan razvojnom planskom dokumentacijom kako položajno tako i po gabaritima;

- Kod realizacije pristupne saobraćajnice prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima privatnih posjeda i nadležnim upraviteljima cesta;

- Mrežu internih saobraćajnica koncipirati na način što povoljnije dostupnosti svim planiranim sadržajima;

- Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj u skladu sa važećim standardima i kapacitetima planiranih sadržaja. Obezbijediti broj parkinga prema normativima za planirani broj posjetilaca;

- Potrebe za parkiranjem rješavati u okviru kompleksa;

- Pješačke komunikacije planirati u skladu sa distribucijom planiranih sa

Komunalna hidrotehnika

Snabdijevanje vodom

Postojeće stanje

Područje obuhvaćeno granicom R.P. - a nalazi se na teritoriji općine Hadžići, a prostire se u visinskom smislu između izohipsi cca 910 m n.m i 930 m n.m sa maksimalnom kotom terena od cca 950 m n.m. (Crvene stijene). Prema Izvodu iz Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2013. do 2023. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/06 i 22/17) razmatrano područje u potpunosti pripada šumskom zemljištu, a za koje je Općinsko vijeće donijelo Odluku o pretvorbi u građevinsko. Duž granice predmetnog obuhvata evidentiranje i regionalni postojeći put "Hadžići - Bjelašnica" koji jednim dijelom ulazi u predmetno područje.

Usmjerenje snabdijevanja vodom

Postojeće stanje sagledano je i opisano na osnovu katastra komunalnih uređaja iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji je dodatno ažuriran informacijama iz JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići.

Analizom predmetnog područja je konstatovano da unutar razmatranog obuhvata nema izgrađene vodovodne infrastrukture.

Prema dosadašnjim informacijama od nadležnog komunalnog preduzeća JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići raspoložive količine pitke vode su ograničene. Shodno navedenom, sugeriše se izgradnja, odnosno primjena alternativnog načina vodosnabdijevanja putem cisterni ili iznalaženja novih količina vode za piće putem lokalnih izvorišta.

S obzirom da se predmetni obuhvat nalazi van zona snabdijevanja, postojeća problematika vodosnabdijevanja razmatranog područja zahtijeva cjelovito sagledavanje vodosnabdijevanja šire prostome cjeline. Shodno navedenom, uzimajući u obzir ekonomsko - tehničke parametre, neophodna je ili izgradnja potisnog cjevovoda sa pumpnom stanicom i rezervoarom koji će obezbijediti gravitaciono snabdijevanje budućih korisnika ili planiranje rezervoara kao zasebnog objekta sa kojeg će se predvidjeti vodovodna mreža do budućih korisnika, a isti će se puniti vodom iz cisterni sa postojećeg vodovodnog sistema Općine Hadžići u koordinaciji sa nadležnim Operaterom. Na osnovu informacija iz JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići urađeno je Idejno rješenje vodosnabdijevanja lokaliteta "Brezovača" koje će također biti razmatrano u sklopu planiranog rješenja snabdijevanja vodom predmetnog obuhvata.

Dakle, u narednim fazama planiranja neophodno je detaljno razraditi valorizaciju navedenih varijanti, te preispitati mogućnost proširenja postojećeg vodovodnog sistema uzimajući u obzir da je za potrebe ovog Plana Parcelacije neophodno uspostaviti tehnički korektan način snabdijevanja.

Sekundarnu vodovodnu mrežu planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem u okviru R.P. - a, a profile cjevovoda definisati tako da zadovolje potrebe kako za sanitarnom tako i za protivpožamom potrošnjom, a sve u skladu sa važećim propisima, poštivajući sve uslove nadležnog organa JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići.

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Postojeće stanje sagledano je i opisano na osnovu katastra komunalnih uređaja iz Zavoda za izgradnju KS koji je dodatno ažuriran informacijama iz JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš. Analizom postojećeg stanja konstatovano je da unutar obuhvata ne egzistira razvijena kanalizaciona mreža prema budućim korisnicima, ali je uz istočnu granicu evidentiran postojeći kolektor FPL Ø 300 mm. Topografski govoreći, tretirani obuhvat u visinskom smislu gravitira prema povremenom

potoku na udaljenosti cca 600 m koji će biti recipijent za prihvat oborinskih voda iz predmetnog obuhvata.

Pri izradi Regulacionog Plana neophodno je planirati separatnu kanalizacionu mrežu i van obuhvata prema glavnom Hadžićkom kolektoru Ø 300 mm. Sekundarnu kanalizacionu mrežu unutar obuhvata planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem u okviru R.P. - a, a profile kanala definisati tako da zadovolje potrebe kako na prostoru obuhvata tako i na pripadajućim slivnim područjima uz uslov da se najkraćim putem oborinska voda dopremi do postojećih recipijenata. Minimalni dozvoljeni profil u javnoj kanalizacionoj mreži je Ø 300 mm.

Prilikom izrade idejnog rješenja odvodnje upotrijebljenih i otpadnih voda potrebno je ispoštovati sve trenutno važeće propise kao i zahtjeve nadležnog organa JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići.

Termoenergetika

Toplifikacija - Gasifikacija

Predmetna prostorna cjelina, Urbanističkim planom grada Sarajeva za urbano područje Hadžići - 9.Energetska infrastruktura i sistem veza - 9.2. Toplifikacija i gasifikacija, za period od 1986. do 2015.godine, u daljem tekstu Urbanistički plan - faza energetika, nalazi se izvan područja u kojem je definiran način snabdijevanja toplotnom energijom.

Postojeće stanje

Predmetno područje nije u zonama centralne toplifikacije, niti je pokriveno niskotlačnom distributivnom gasnom mrežom 0,l(0,2)(bar), pa je toplifikacija postojećih objekata u kontaktnim zonama predmetnog obuhvata koncipirana tako da se putem individualnih sistema podmiruju potrebe za grijanjem.

Može se generalno konstatovati da individualni izvori toplote sa čvrstim gorivom kao primarnim energentom, obezbjeđuju toplotnu energiju za postojeće objekte u kontaktnim zonama.

Priprema TSV i energetske potrebe za kuhanjem, ostvaruju se također individualnim sistemima.

Uz granicu predmetnog obuhvata prolazi gasovod srednjeg pritiska 3(4)(bar) Igman - Hadžići.

Usmjerenje termoenergetske opskrbe

Imajući u vidu da u blizini predmetnog lokaliteteta egzistira gasovod srednjeg pritiska 3(4)(bar), opredjeljenje je da se toplifikacija postojećih i planiranih objekata u zoni obuhvata vrši sa prirodnim gasom kao primamim energentom. Električna energija će se koristiti kao nezamjenjiva.

Opisani koncept energetskog snabdijevanja toplotnom energijom predstavlja tehnički, ekonomski i ekološki optimalno rješenje, u skladu je sa dugoročnim opredjeljenjem razvoja energetike Grada.

Planirano rješenje toplifikacije prostorne cjeline koncipirano je na korištenju prirodnog gasa kao primarnog energenta i ostalih goriva, kao alternativnih, u zavisnosti od potreba i mogućnosti Investitora, a koji neće ugroziti okoliš.

Telekomunikaciona infrastruktura

Uvidom u katastar podzemnih instalacija i raspoloživu dokumentaciju konstatovano je da unutar granica datog obuhvata ne postoji položena TK infrastruktura. Najbliža postojeća kablovska kanalizacija u vlasništvu BH Telecom-a je udaljena oko 3.5km prateći loklanu cestu u pravcu sjevera.Novim Idejnim rješenjem telekomunikacione infrastrukture potrebno je prema novoj situaciji (planiranom broju stambenih jedinica), projektovati telekomunikacionu infrastrukturu, prije svega u obliku trasa kablovske kanalizacije do svih planiranih objekata. Prilikom izrade Idejnog rješenja faze telekomunikacione infrastrukture, potrebno je voditi računa o sljedećim smjernicama:

Usmjerenje telekomunikacione infrastrukture

Telekomunikacionu infrastrukturu je potrebno planirati podzemno (član 90. Prostorni plan razvoja KS za period 2003 - 2023 god.).

- Planirana trasa kablovske kanalizacije treba da prati liniju postojećih i planiranih saobraćajnica čime su izbjegnuti problemi oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se javljaju zbog prelaska trase preko privatnih posjeda.

- Trasu TK infrastrukture (kablovsku kanalizaciju, pripadajuća kb. okna i ormariće sa TK opremom) je potrebno planirati izvan kolovoza (u pločnicima i zelenim površinama). Pri izvođenju radova potrebno je posebno voditi računa da ne dođe do oštećenja postojećeg biljnog fonda, a naročito njegovog korjenovog sistema.

- Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i definisane uslove za prokope saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja saobraćajnica. Oštećenja uličnog popločanja prilikom radova na podzemnim instalacijama, biće popravljeno ili zamijenjeno od strane privatnog lica ili nadležne institucije koja izvodi radove.

- Tačke koncentracije (ormarići sa TK opremom) je potrebno planirati uz ili unutar objekta, te izbjegavati postavljanje objekata TK infrastrukture kao samostalnih jedinica.

- Konačan izbor tehnologija koja će biti korištena za pružanje telekomunikacionih usluga korisnicima, je ostavljen investitoru i nije predmet planske dokumentacije. Potrebno je u samom procesu rekonstrukcije saobraćajnica obavijestiti kako javne telekom tako i privatne kablovske i TK operatere, a u cilju polaganja nove kablovske kanalizacije i efikasnijeg iskorištavanja putnog zemljišta te smanjenja naknadnih prokopavanja cesta.

Elektroenergetika

Postojeće stanje

Područje obuhvaćeno PP " BREZOVAČA" nije pokriveno elektroenergetskim sistemom za kontinuiranu dobavu električne energije. Primamo napajanje je iz TS 110/10 kV HADŽIĆI, 1 x 20 MVA.

Usmjerenje elektroenergetske opskrbe

- Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže.Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinične snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo.Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda.Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom.Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice.Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti cijev za optički kabl za daljinsku komandu.U kablovske vodne ćelije ugraditi indikatore kvara.

- Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom.Niskonaponsku kablovsku mrežu izvesti kao zatvorenu koja treba biti uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama a radi kao radijalna.

- Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom osvjetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte.Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom.Mjerenje potrošnje električne energije i automatsko uključenje predvidjeti u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki.

Upravljanje otpadom:

- U granici obuhvata Plana posebnu pažnju posvetiti održavanju komunalne čistoće kako bi se na adekvatan način prikupile produkovane količine otpada i prema potrebi organizovano odvozile na Regionalni centar za upravljanje otpadom "Smiljevići";

- Implementirati planska usmjerenja iz "Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostomo-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom općine Hadžići" koja su defmisana u saradnji općine, KJKP "RAD" i Zavoda za planiranje razvoja KS;

- Za objekte stanovanja planirati lokacije za prikupljanje otpada na kojima će se otpad selektivno prikupljati;

- Pravni subjekti su dužni, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, pri izradi investiciono-tehničke dokumentacije predvidjeti lokaciju na kojoj će biti postavljene posude za prikupljanje otpada, te razdvajati i odvojeno skladištiti otpad na mjestu nastanka (sklopiti odgovarajući ugovor ili sporazum sa ovlaštenim operatorom koji će preuzeti daljnju brigu o otpadu).

Podloge za izradu Plana

- Izvršiti snimanje i digitalizaciju geodetskih podloga u razmjeri 1:1000;

- Obezbjediti Elaborat o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena od strane privrednog društva koje je registrovano za ovu djelatnost kod mjerodavnog suda, a koje ima rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o ispunjavanju uslova za bavljenje registriranom djelatnošću iz oblasti geologije. Elaborat je neophodno uraditi u skladu sa Projektnim zadatkom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo koji definiše program inženjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja kao i sadržaj Elaborata.

Također, prema Zakonu o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo (SI. N. Br. 41/12) i Zakonu o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine (SI. N. Br. 9/10) potrebno je obezbjediti i Reviziju Elaborata o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena.

Član. 4.

Rokovi za pripremu i izradu Plana su sljedeći:

- Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana: januar 2021. godine.

- Osnovna koncepcija Plana: 1. mjeseca od obezbjeđenja podloga i elaborata.

- Prednacrt Plana: 1 mjeseca od verifikovanja Koncepta Plana

- Nacrt Plana: usvaja Općinsko vijeće Hadžići na narednoj sjednici

- Javni uvid i rasprava o Nacrtu Plana: u trajanju od 15 dana po usvajanju Nacrta Plana

- Prijedlog Plana: 2, mjeseca po dostavljanju primjedbi, prijedloga sugestija sa Javne rasprave

- Usvajanje Plana: po isporuci Prijedloga Plana Općinsko vijeće usvaja Plan na narednoj sjednici

 

Član 5.
Za pripremu plana potrebno je obezbjediti sredstva u iznosu 15.000,00 KM

 

Član 6.
Nosilac pripreme Plana je Načelnik općine Hadžići

 

Nosilac izrade plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
 

Član 7.

 

U toku izrade Plana obezbjediti će se sudjelovanje javnosti u svim fazama izrade Plana na osnovu Programa uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade Plana.
 

Član 8.

 

Do donošenja Nacrta plana utvrđuje se režim zabrane građenja na prostoru koji je ubuhvaćen Planom.

Član. 9.

Stvorene obaveze u prostoru od nadležnih općinskih službi uvažiti kao zatečeno stanje Ostale odredbe

Član. 10.

Subjekti planiranja su Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Šaraj evo,Općina Hadžići,komunalna i javna preduzeća vlasnici i korisnici zemljišta ,potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu interes.

 

Član 11.

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja Plana.
 

Član 12.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-954/2021
28. januara 2021. godine
Hadžići


Predsjedavajući
Općinskog vijeća Hadžići
Mirza Mušanović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Brezovaca
PODIJELI: