Odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Sutina Virska – Zavelim)

Datum objave: 25.01.2020. 20:29 / Izvor: Akta.ba, 18.12.2019.

Broj: 01-23-162/19               

Posušje, 18.12.2019. godine                          

 

Na   temelju   članka   21.,   22.   i   23.   Zakona   oprostornom uređenju   („Narodne novine ŽupanijeZapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 15/01, 10/03 i18/11) i članka 24. točka 5. Statuta općine Posušje(„Službeni   glasnik   općine   Posušje“,   broj:   1/08,8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušjena 31. sjednici održanoj dana 18.12.2019. godine,donijelo je:

 

O D L U K U

o pristupanju izradi regulacijskog planaVIR (Sutina Virska – Zavelim)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pristupa se izradi regulacijskogplana   VIR   (Sutina   Virska   –   Zavelim)   u   cilju definiranja javnih prometnih površina kao i drugihjavnih   sadržaja,   te   preoblikovanja   postojećih   i definiranja novih građevinskih parcela, na zemljištukoje   se   nalazi   na   lokalitetu   Zavelim   –   SutinaVirska, u naselju Vir, općina Posušje, za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za predmetno   zemljište,   te   za   potrebe   legalizacije postojećih i izgradnje novih građevinskih objekatana predmetnom lokalitetu.

 

Članak 2.

Planom   iz   ove   Odluke   treba   biti   obuhvaćenaparcela   označena   kao   k.č.   broj:   43   k.o.   Sutina Virska i druge susjedne parcele (obuhvatiti onoliko parcela   koliko   to   bude   potrebno   za   izradu predmetnog plana) koje se nalaze na predmetnom lokalitetu.

 

Članak 3.

Smjernice za izradu predmetnog plana su sljedeće:Za   područje   koje   je   obuhvaćeno   predmetnimplanom uzimajući u obzir stanje na terenu izvršitidefiniranje javnih prometnih površina kao i drugihjavnih   sadržaja,   te   preoblikovanje   postojećih   idefiniranje novih građevinskih parcela, za potrebelegalizacije   postojećih   i   izgradnje   novihgrađevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.

 

Članak 4.

Sredstva za financiranje izrade Plana su osigurana uProračunu općine Posušje.

 

Članak 5.

Za nositelja pripreme za izradu predmetnog plana,određuje   se   Službe   za   imovinsko   -   pravne,geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje izaštitu   okoliša,   Odsjek   za   prostorno   uređenje   izaštitu okoliša općine Posušje. Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana ćeosigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnuza izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnikaprostora s ciljem da se izradom regulacijskog planausklade potrebe i planska rješenja.

 

Članak 6.

Za   izradu   predmetnog   plana   odredit   će   senajpovoljniji ponuditelj koji će biti odabran putemjavnog natječaja.Suglasno   uvjetima   tenderske   dokumentacije,odluke   o   dodjeli   ugovora   najpovoljnijemponuditelju,   općina   Posušje   će   zaključitiodgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu saZakonom o javnim nabavama („Službeni glasnikBosne i Hercegovine“, broj: 39/14).

 

Članak 7.

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana jeobavezan sačiniti program uključivanja javnosti ujavne   rasprave   o   svim   fazama   izrade   Plana   iorganizirati njihovo provođenje, te o tome redovitoinformirati Općinsko vijeće. Javna rasprava će trajati  30 dana.Članak 8.Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dananjenog objavljivanja u „Službenom glasniku općinePosušje“.                

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: