Odluka o pristupanju izradi Regulaciononog plana dijela gradskog područja Prijedora između dijelova ulica Srpskih velikana i Aleje kozarskog odreda - Radni naziv Krajina - Celpak B-1

Datum objave: 09.01.2020. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2019.

Službeni glasnik 14

26.12.2019

 

Na osnovu člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19 ) i člana 39. Statuta grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora" broj: 12/17), Skupština Grada Prijedora na Drugom zasjedanju 33. sjednice održanom dana 24.12.2019.godine, donijela je

 

O D L U K U

o pristupanju izradi Regulaciononog plana dijela

gradskog područja Prijedora između dijelova ulica Srpskih velikana i Aleje kozarskog odreda - Radni naziv „Krajina - Celpak B-1"

 

Član 1.

Pristupa se izradi Regulacionog plana dijela gradskog područja Prijedora između ulica Srpskih velikana i Aleje Kozarskog odreda - Radni naziv „Krajina - Celpak B-1" (u dalјem tekstu: Plan).

Planom će biti obuhvaćeno područje u ukupnoj površini ssa 1,6 Na koje okvirno zahvata dio gradskog područja Prijedora između dijelova ulica Srpskih velikana i Aleje kozarskog odreda , koje je prikazano na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Obuhvat iz prethodnog stava je orijentacioni i konačne granice područja iz prethodnog stava će biti određene nakon što nosilac pripreme i nosilac izrade Plana izvrše usaglašavanje načina izrade dokumenta u digitalnom obliku sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u skladu sa čl. 179. stav (3) Pravilnika o načinu izrade, sadražaju i fomiranju dokumenata prostornog uređenja („Sl. glasnik RS" br. 69/13).

 

Član 2.

Planski period u smislu člana 40. stav (3) tačka v) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) je 10 godina.

 

Član 3.

Za izradu Plana definišu se slijedeće smjernice:

-           Plan će se izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenta prostornog uređenja, Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije, te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdjevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, voda i tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara i drugih elemenata životne sredine i dr.

-           Prilikom izrade Plana potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim cilјevima prostornog razvoja.

-           Nosilac izrade Plana obavezan je da obezbjedi usaglašenost Plana u toku njegove izrade sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim planskim dokumentom najbližeg prethodnog nivoa - Urbanističkim planom Prijedora 2012-2032. godina, kao i programskim elementima koji mu budu dostavlјeni od strane zainteresovanog investitora i nosioca pripreme. Usaglašenost sa planom višeg reda treba se ispoštovati u pogledu usaglašenosti planske namjene zone i namjene dijela planiranih objekata čija izgradnja se traži.

-           Kod izrade planskog rješenja izvršiti usaglašavanja novonastalih potreba za obuhvat Plana u smislu usaglašavanja i sa važećim planskim rješenjem za kontakt područja, uz sagledavanje dinamike potreba i promjena u prostoru i uz rješavanje sukoba interesa u prostoru - usaglašavanjem funkcionalnih, estetskih, energetskih, ekonomskih, kriterijuma zaštite životne sredine i drugih kriterijuma u planiranju.

-           Konačne smjernice biće određene nakon prikuplјanja prijedloga za planska rješenja putem javnog oglašavanja i pribavlјanja mišlјenja na iste.

 

Član 4.

Prednacrt Plana izradiće se u roku od 45 dana od zaklјučenja ugovora o izradi Plana.

Prijedlog Plana utvrdiće nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik nakon održavanja javne rasprave na nacrt Plana koja se mora održati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida iz čl. 48. stav (5) Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik Republike Srpske br.40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

Prijedlog Plana utvrdiće se u skladu sa zaklјučcima sa javne rasprave i dostaviće se Skupšini Grada Prijedora na odlučivanje najduže u roku od 60 dana od održavanja javne rasprave.

 

Član 5.

Sadržaj Plana načelno je određen članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik Republike Srpske br.40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), a detalјnije odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenta prostornog uređenja od člana 144. do člana 154. (Službeni glasnik Republike Srpske br.69/13).

 

Član 6.

Nosilac pripreme Plana će nakon sprovedene porcedure iz čl.46. Zakona utvrditi nacrt Plana i mjesto, vrijeme i način izlaganja Plana na javni uvid.

Nacrt Plana staviće se na javni uvid u trajanju od 30 dana, u prostorijama nosioca pripreme i nosioca izrade Plana i prostorijama mjesne zajednice, kojoj pripada područje u obuhvatu Plana.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti obavještena oglasom objavlјenim u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavlјuje osam (8) dana prije početka javnog uvida a druga petnaest (15) dana od početka izlaganja nacrta Plana na javni uvid.

Nosilac izrade Plana obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišlјenja koji su dostavlјeni tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga Plana, o njima zauzme svoj stav koji u pisanoj formi dostavlјa nosiocu pripreme Plana i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišlјenja.

Stav nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišlјenjima razmatra se na javnoj raspravi koja će se zakazati i održati u roku i sastavu utvrđenim u odredbama čl. 48. stav (5) i (6) Zakona o uređenju prostora i građenju. U skladu sa zaklјučcima utvrđenim na javnoj raspravi, nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik utvrdiće prijedlog Plana i dostaviti ga Skupštini Grada na usvajanje.

 

Član 7.

Sredstva za izradu Plana i troškove u postupku njegovog donošenja obezbjediće zaintersovani investitor.

 

Član 8.

Nosilac pripreme Plana je Gradska uprava - Odjelјenje za prostorno uređenje.

Nosilac izrade Plana i ažurne geodetske podloge biće određen na prijedlog zainteresovanog investitora, koji je obavezan Nosiocu pripreme iz stava 1. dostaviti dokaze o izboru nosioca izrade.

 

Član 9.

Nosilac pripreme Plana dužan je da u toku izrade Plana obezbijedi saradnju i usaglašavanje stavova, a nosilac izrade Plana - stručna organizacija koja će izrađivati Plan, dužna je da sarađuje sa nadležnim organima i organizacijama za poslove planiranja i programiranja razvoja, te preduzećima u čijoj je nadležnosti saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura a da obavezno pribavi mišlјenja na prijedloge planskih rješenja od:

-           Odjelјenja za privredu i polјoprivredu

-           Odjelјenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove

-           Odjelјenja za društvene djelatnosti

-           Odsjeka za mjesne zajednice

-           „Vodovod" a.d. Prijedor,

-           R.J. „Elektrodistribucija" Prijedor,

-           „Komunalne usluge" a.d. Prijedor

-           „Mtel" a.d Banjaluka IJ Prijedor

-           „Toplana" a.d. Prijedor

-           JU „Vode Srpske" Sektor za upravlјanje vodama ORS Save, PJ za podsliv rijeke Une Prijedor

-           Organi i pravna lica u čijem djelokrugu su: protivpožarna zaštita, zaštita životne okoline, seizmološka i zaštita kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa

Organi, organizacije i preduzeća iz stava 1. ovog člana dužni su sarađivati sa nosiocem izrade Plana, davati mu prijedloge, mišlјenja, primjedbe i podatke vezane za rad na izradi Plana.

 

Član 10.

Nosilac izrade će dostaviti Nosiocu pripreme elaborat Plana u digitalnom obliku, a zaintersovani investiror i u analognom obliku u dva primjerka.

Plan se obrađuje u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik Republike Srpske br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenta prostornog uređenja (Službeni glasnik Republike Srpske br.69/13) i Pravilnikom o sadržaju, nosiocima prostorno- informacionog sistema i metodologiji prikuplјanja i obrade podataka („Sl. glasnik Republike Srpske br. 93/13).

Stručna organizacija je dužna da izvrši dopunu ili ispravku elaborata Plana u skladu sa pismenim primjedbama Nosioca pripreme i zaintersovanog investitora u roku od 30 ( trideset) dana od njegovog dostavlјanja.

 

Član 11.

Sve stručne, administrativne i druge poslove u vezi sa pripremom i donošenjem Plana, obaviće Odjelјenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prijedora.

 

Član 12.

Na prijedlog Nosioca pripreme Plana Skupština Grada Prijedora će imenovati savjet Plana, radi ukupnog praćenja njegove izrade, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa, zavisno od potrebe i obima dokumenta.

U toku procesa pripreme i izrade Plana, savjet Plana prati izradu Plana i zauzima stručne stavove prema pitanjima opšteg, privrednog i prostornog razvoja područja za koje se Plan donosi, zauzima stručne stavove u pogledu racionalnosti i kvaliteta predloženih planskih rješenja, usaglašenosti dokumenta sa dokumentima prostornog uređenja koji predstavlјaju osnovu za njegovu izradu i usaglašenosti Plana sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju i drugim propisima zasnovanim na Zakonu.

 

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u Službenom glasniku Grada Prijedora.

 

Broj: 01-022-212/19     

Datum: 24.12.2019.godine

 

Ajdin Mešić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: