Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak - parcela broj k.č. broj 795/95, KO SP Podastinje

Datum objave: 10.03.2021. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave ("SI. novine F BiH", broj 49/06), članka 25. Statuta Općine Kiseljak ("SI. novine Općine Kiseljak", broj: 03/09), člankaa 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13), članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova ("SI. novine FBiH" br. 17/14) Općinsko vijeće Kiseljak na 3. sjednici održanoj dana 18. 2. 2021. godine, donosi:

ODLUKU

O prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

Članak 1.

Općinsko vijeće Kiseljak donosi Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak i to: parcela broj k.č. broj 795/95 u površini od 64 m2 KO SP Podastinje vlasništvo Općine Kiseljak sa dijelom 1/1.

Članak 2.

Kompletan postupak prodaje zemljišta iz članka 1. ove Odluke provest će Povjerenstvo za provođenje javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak, u sukladno Zakonu o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13) i Pravilniku o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova ("SI. novine FBiH” br 17/14).

Članak 3.

Prodaja nekretnine iz članka 1. ove Odluke će se obaviti putem javne licitacije.

Članak 4.

Početna cijena nekretnine iz članka 1. ove Odluke iznosi 3.520, 00 KM (tritisućepetstotinadvadeset 00/100 KM), koju je utvrdio vještak odgovarajuće struke.

Članak 5.

Sudionici u javnoj licitaciji dužni su uplatiti avans u iznosu od 352,00 KM (tristotinepedesetdvije 00/100 KM).

Avans po temelju uplate za kupovinu nekretnine, sudionici uplaćuju na račun Općine Kiseljak 3383402200045068 otvoren u UniCredit Banci, vrsta prihoda 722135-druge općinske administrativne takse. Sudionici čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog avansa na tekuće račune.

Članak 6.

Sudionici na licitaciji su dužni 24 sata prije održavanja licitacije, osobno ili putem pošte, Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak dostaviti:

1.         Prijava na javni natječaj sa podacima ili Rješenje o registraciji ukoliko je kupac pravna osoba

2.         Dokaz o uplaćenom avansu iz članka 5. ove Odluke

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.

Članak 7.

Sa sudionicima u licitaciji čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos avansa, uplatiti na račun Općine Kiseljak broj 3383402270248818 otvoren u UniCredit Banci vrsta prihoda, tj. 811111- dohodak od prodaje zemljišta, šifra  općine 046 prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stpanja na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvatanju najbolje ponude za prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u katastru nekretnina Općine Kiseljak.

Članak 8.

Ukoliko kupac ne izrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog avansa.

Članak 9.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz članka 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi budući vlasnik zemljišta.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Kiseljak.

Broj :01/1-27-142/21

Kiseljak, 19. 2. 2021. godina

Predsjedatelj Općinskog vijeća Kiseljak

Asmer Japaur, dipl. ing.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: