Odluka o prodaji zgrade zv. Stara opština u Han Pijesku

Datum objave: 26.06.2017. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 22.06.2017.

R E P U B L I K A S R P S K A

SKUPŠTINA OPŠTINE HAN PIJESAK

Broj: 01-022-79/17.

Dana: 22.06.2017.g.       

 

Na osnovu člana 39. stav (2). tač. 13.Zakona o lokalnoj samoupravnoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16) čl. 22. st. (2), a u vezi sa članom 348. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 95/11 i 60/15) i čl. 36. tač. 12. Statuta opštine Han Pijesak („Sl. glasnik opštine Han Pijesak“ br. 20/14 i 02/16), Skupština opštine Han Pijesak, na sjednici održanoj dana 22.06.2017. godine, donijela je

O D L U K U

o prodaji zgrade zv. „Stara opština“ u Han Pijesku

I

Prodaje se zgrada zv. „Stara opština“ u Han Pijesku ul. Srpske vojske br. 8., izgrađena na gradskom građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 334 , površine 287m2 , u k.o. Han Pijesak, novi premjer, upisana u List nepokretnosti br. 390, vlasništvo opštine Han Pijesak, u viđenom stanju.

II

Zgrada iz prethodne tačke ove odluke prodaje se po poslovnim prostorima i tržišnoj vrijednosti koju će utvrditi ovlašteni procjenitelj, ispod koje vrijednosti se prodaje ne može izvršiti.

Ovlašteni procjenitelj će posebno iskazati vrijednost poslovnih prostora koji su predmet prodaje prije davanja u zakup i posebno vrijednost eventualno uloženih sredstava od strane zakupaca-privremenih korisnika.

III

Prodaja će se izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima i Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 20/12), putem javne licitacije.

IV

Postupak licitacije sprovodi Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, koja se sastoji od predsjednika i dva člana, a svaki od njih ima zamjenika, koju imenuje skupština opštine.

V

Zakupci - privremeni korisnici dužni su do dana zaključenja Ugovora o prodaji uplatiti zaostale zakupnine za korišćenje poslovnih prostorija po osnovu postojećih ugovora, i predati predmetnu nekretninu slobodno od lica i stvari.

VI

Kupci poslovnih prostorija su u obavezi da u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora izvrše sanaciju krova i fasade zgrade, s razmjerno procentu kupljenog korisnog prostora, a na osnovu odobrenog projekta.

VII

O prodaji zgrade iz tačke I ove odluke zaključuje se ugovor koji se sačinjava u obliku notarske isprave u skladu sa posebnim propisima.

Ugovor o prodaji u ime opštine kao prodavca potpisaće načelnik opštine.

VIII

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Han Pijesak“.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: