Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gazijin Han – Dom za stare osobe

Datum objave: 15.02.2021. 13:40 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 6, 11.02.2021.

Na osnovu članova 32. i 34. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18), te članova 10. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na 1. redovnoj sjednici, održanoj dana 28.01.2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU


O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GAZIJIN HAN" DOM ZA STARE OSOBE


 

Član 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gazijin Han" – Dom za stare osobe, zatim granice Izmjena i dopuna, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, uređenje vodotoka te odnosi prema postojećim objektima.
 

Član 2.

 

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 336/1, 336/2 i 948, zatim produžava na zapad, te sjeverozapad idući međama parcela k.č. 336/2 i 338 (obuhvata ih) i dolazi na zapadni rub parcele k.č. 338. Granica se potom lomi u pravcu sjeveroistoka, te juga idući međama parcela k.č 338, 333, 334 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 334, 329 i 948, zatim skreće na jugozapad idući međama parcela k.č. 334, 335 i 336/2 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Vasin han, Općina Stari Grad.

Površina obuhvata iznosi P=0,65 ha.

Granica obuhvata Izmjena i dopuna je djelimično izmijenjena u odnosu na granicu opisanu kroz odluku o pristupanju, jer se ukazala potreba za proširenjem u toku izrade Prijedloga plana.

 

Član 3.

 

Izgradnja na ovom području vršiće se na osnovu Izmjena i dopuna Plana.
 

Član 4.

 

Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju građevina:

­ Regulaciona linija utvrđuje pojedinačne parcele i razdvaja površine različitih namjena u odnosu na javnu površinu, ulicu vodotok ili druge građevine od kojih mora biti odvojena zbog funkcionalnih, estetskih ili zaštitnih razloga.

­ Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Plana;

­ Građevinska linija je linija definisana planskim dokumentom koja utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu. Građevinskom linijom je utvrđena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pružanja uličnog pročelja. Unutar građevinskih linija investitor može definisati tlocrt građevine.

Objekat društvene infrastrukture na parceli "B"

­ Na građevinskoj parceli označena kao "B" površine 5330 m2 planirana je izgradnja objekta društvene infrastukture spratnosti SP3.

­ Maksimalna tlocrtna površina 1050 m2.

­ Maksimalna BGP 4165 m2

­ Građevinska linija utvrđena planom može se preći za cca 70 cm, arhitektonsko-oblikovnim elementima (nadstrešnice, streha), ali samo pod uslovom poštivanja minimalnih distanci naspramnih i bočnih fasada utvrđenih ovim članom. Navedeni istaci mogu biti realizovani samo u okviru pripadajuće građevinske parcele i ne mogu preći više od 10% tlocrtne površine objekta definisanog građevinskom linijom.

­ U vertikalnom smislu nije dozvoljeno povećanje gabarita objekta iznad spratnosti date u Odluci o pristupanju izradi Plana.

­ Uslovi za izgradnju građevina dati su u grafičkom prilogu br. 8. i 9. koji se moraju ispoštovati i to: regulaciona linija, građevinska linija i spratnost.

­ Saobraćajni pristup na građevinsku parcelu obezbjeđen je sa postojeće saobraćajnice sa sjeveroistočne strane. U okviru vlasničke parcela i objekta potrebno je obezbijediti dovoljan broj parking mesta, 1 PM/3 kreveta ili, 1PM/2 zaposlenika u smjeni.

­ Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana.

­ Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

­ Kod arhitektonskog oblikovanja objekata birati slobodnije funkcionalno oblikovanje, sa jednostavnim, mirnim arhitektonskim linijama i formom jednostavnih kubusa. Savremeni način tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, kolorita i upotrebe savremenih materijala.

Prateći objekat na parceli "C"

­ Građevinska parcela "C", površine cca 290 m2, planirana je za izgradnju kotlovnice tlocrtne površine 72 m2, spratne visine P.

­ Maksimalna tlocrtna površina 72 m2.

­ Maksimalni BGP 72 m2.

­ Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana.

­ Gabariti objekta su potvrđeni u grafičkom prilogu Izmjene i dopune Plana.

­ Izmjenama i dopunama Plana je utvrđeno zadržavanje postojećih objekata na građevinskoj parceli označenoj "D".

 

Član 5.

 

Uz granicu obuhvata na zapadnoj strani protiče potok Bare uz mjere zaštite vodnog dobra, što podrazumijeva ograničavanje izgradnje objekata i infrastrukture u priobalnom pojasu, uz ekološku restauraciju korita. Granice vodnog dobra ucrtane su u grafičkom prilogu br. 8.
 

Član 6.

 

Unutar granica Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gazijin Han" utvrđena je kategorija zelenila:

­ zelenilo uz objekte društvene infrastrukture

­ Od ukupne građevinske parcele minimalno učešće prirodnog terena, hortikulturno uređenog, ne smije biti manje od 30% ;

­ Aktivnosti na realizaciji i uređenju zelenih površina objekata stanovanja, bazirati na adekvatnoj tehničkoj dokumentaciji, tj. Idejnim/Izvedbenim projektima vanjskog uređenja sa hortikulturom, koji treba da su sastavni dio Projektne dokumentacije za izgradnju objekata;

­ Projekti moraju biti urađeni od strane stručnog i odgovornog lica i /ili registrovane firme za projektovanje zelenih površina i u skladu sa fazom hortikulture, koja je sastavni dio Plana;

­ Vanjsko uređenje sa hortikulturom mora biti završeno prije tehničkog prijema i otvaranja objekta. Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina;

­ Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari;

 

Član 7.

 

Geološke i geotehničke karakteristike terena kao i preporuke za izgradnju saobraćajnica i objekata, utvrđene su na osnovu terenskih i laboratorijskih istraživanja. Izvršeno je 25 istražnih radova čiji se rezultati te rezultati laboratorijskih ispitivanja mogu naći u Elaboratu o inženjersko-geološkim i geomehaničkim osobinama terena za potrebe izrade Regulacionog plana "Gazijin Han" urađen od strane "WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo iz marta 2008. godine. Nakon obavljenih radova koje su navedeni u Elaboratu za pomenuti obuhvat, može se pristupiti izdavanju urbanističke dozvole za izgradnju.
 

Član 8.

 

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Izmjenama i dopunama Plana.

Izgradnja građevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta, pod čime se podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine. Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

 

Član 9.

 

­ Saobraćajne površine utvrđene su Izmjenama i dopunama Plana - faza saobraćaja.

­ Parkiranje - garažiranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele ili unutar gabarita objekta;

­ Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene bruto građevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mjesta i to na sljedeći način:

­ 1 PM/3 kreveta ili, 1PM/2 zaposlenika u smjeni

­ za stambenu izgradnju 1 stan – 1,1 parking mjesto;

­ Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture,

 

Član 10.

 

Izgradnja objekata privremenog karaktera se ne može odobriti, izuzimajući privremene objekte za potrebe gradilišta. Privremeni objekti za potrebe gradilišta se moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za tehnički prijem građevine.
 

Član 11.

 

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).
 

Član 12.

 

Projektna dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente građevina i radova na okolnom terenu na osnovu inženjerskogeološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti urađen od strane ovlaštene firme ili institucije.

Statički proračun građevina mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8º MCS.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

 

Član 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-45-78/21
28. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Stari Grad Sarajevo
Dr. sc. Mirza Batalović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: