(odluka o stavljanju odluke van snage i donošenje nove odluke) Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci Bjelašnica

Datum objave:04.11.2019. 10:58 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

Odluka o stavljanju odluke van snage i donošenje nove

 

Na osnovu člana 100. stava (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-01-07-1-2395-14/19 od 15.10.2019. godine i preporuke Komisije za nabavke broj: 2814/19 od 18.10.2019. godine u postupku nabavke radova „Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci", direktor KJP ZOI'84 OCS d.o.o., donosi

 

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2417/19 od 12.09.2019. godine i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 2417/19 od 12.09.2019. godine

 

Član 2.

 

(1)        Rješenjem Ured za razmatranje žalbi broj: JN2-01-07-1-2395-14/19 od 15.10.2019. usvaja Žalbu izjavljenu 22.09.2019. godine u predmetnom postupku od strane ponuđača Supersnow S.A. kao djelomično osnovanu.

(2)        Ugovor za javnu nabavku radova „Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci", dodjeljuje se ponuđaču Supersnow S.A.

 

Član 3.

 

(1)        Ponuda ponuđača Supersnow S.A. zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i sadrži prihvatljivu cijenu za predmetne radove.

(2)        Ponuđaču Supersnovv S.A. ugovor će biti dodijeljen u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji po konačnosti ove Odluke.

 

Član 4.

 

(1)        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim učesnicima u predmetnom postupku javne nabavke u skladu sa članom 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH.

(2)        Danom stupanja ove Odluke na snagu prestaje da važi Odluka broj: 2417/19 od 12.09.2019. godine

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je putem Otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu AJN, broj obavještenja: 707-1-3-170-3-34/19 objavljenom dana 19.08.2019. godine. Blagovremeno su primljene ponude ponuđača: Supersnow S.A. i Techno Alpin S.p.A. Komisija za nabavke, imenovana Odlukom o broj: 2287/19 od 29.08.2019. godine izvršila je pregled i ocjenu predmetnih ponuda i uputila preporuku direktoru KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za izbor najpovoljnijeg ponuđača, ponuđač Techno Alpin S.p.A.

 

U predmetnom postupku je dana 22.09.2019. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2417/19 od 12.09.2019.godine, uložena Žalba od strane jednog od ponuđača. Postupajući po Žalbi u smislu člana 100. stava (3) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ je proslijedio Žalbu Uredu za razamtranje Žalbi na dalje rješavanje pri čemu je Ured Rješenjem broj: JN2-01-07-1-2395-14/19 od 15.10.2019. usvojio Žalbu ponuđača Supersnow S.A. kao djelimično osnovanu.

 

U skladu sa prethodno navedenim Komisija za nabavke imenovana Odlukom o broj: 2287/19 od 29.08.2019 godine izvršila je ponovni pregled i ocjenu predmetnih ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:2814/19 od 18.10.2019. godine je u prilogu ove Odluke) i uputila novu preporuku direktoru KJP ZOI'84 OCS d.o.o za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kojom se ponuđaču Supersnovv S.A. dodjeljuje Ugovor za predmetnu nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 100. stava 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u članu 1. i članu 2. stava (2) ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

 

Protiv ove Odluke može se uložiti Žalba URŽ putem ugovornog organa u pisanoj formi u 3 (tri) primjerka neposredno, elektornskim putem ili preporučeno poštanskom pošiljkom u skladu sa odredbama člana 100. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Broj: 2817/19

Datum: 18.10.2019.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti