Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Vukosavlјe za 2019.godinu

Datum objave: 13.01.2020. 10:31 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2019.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA VUKOSAVLjE

SKUPŠTINA OPŠTINE

VUKOSAVLjE

 

Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlјe ( Službeni glasnik opštine Vukosavlјe broj 6/17 ) , te na osnovu člana 35.stav 2. Zakona o budžetskom sistemu RS („Službeni glasnik Republike Srpske “ , broj ; 121/12 , 52/14, 103/15 i 15/16 ) , Skupština opštine Vukosavlјe na svojoj 33. sjednici održanoj dana 26.12.2019.godine donosi sledeću : 

 

O D L U K A

o usvajanju rebalansa budžeta opštine Vukosavlјe za 2019. godinu

 

Član 1.

Usvaja se  reblans budžeta Opštine Vukosavlјe za 2019.godini u ukupnom iznosu od 2.649.464,00 KM , a kako slijedi : 

 

Član 2.

 

PRIHODI

red br

naziv prihoda

konto

 

 

2019.g.

1.

Porski prihod

710000

 

1.507.584,00 

2.

Neporeski prihodi 

720000

 

426.652,00

3.

Tekući grantovi 

730000

 

3.000,00

4.

Transferi od višeg nivoa vlasti 

780000

 

412.228,00

5.

Kapitalni grantovi 

800000

 

0,00

6.

Raspod neutrošeni sred. iz pred. god. 

 

 

300.000,00

 

SVEGA :

 

 

2.649.464,00

RASHODI 

red br

naziv rashoda

konto

 

2019.g

1.

Rashodi za lična primanja 

411000

 

1.077.871,00

2.

Rashodi materijala i usluga 

412000

 

442.211,00

3.

Subvencija 

414000

 

30.000,00

4.

Grantovi 

415000

 

148.823,00

5.

Doznake za socijalno ugrožene 

416000

 

237.392,00

6.

Trensferi 

487000

 

927,00

7.

Budetska rezerva

 

 

5.400,00

8.

Kapitalni troškovi 

500000

 

506.840,00

9.

Finansijki izdaci z izmirenje obav iz pred god 

600000

 

200.000,00

 

UKUPNO : 

 

 

2.649.464,00

 

Član 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odsjek za budžet opštine Vukosavlјe . 

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u Službenom glasniku opštine Vukosavlјe. 

 

Broj : 01/1-013-53-3/19                                                         PREDSJEDNIK

Datum:26.12.2019.g.                                                        Zehid  Omičević, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: