Odluka o usvajanju Regulacionog plana Savića brdo 1

Datum objave: 21.07.2017. 13:11 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 27, 13.07.2017.

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) " te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 29.06.2017. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "SAVIĆA BRDO 1"

 

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Savića brdo 1" (u daljem tekstu: Plan).

 

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Tekstualno obrazloženje Plana

- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:

- karta 1.- Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. - 2023. godine

- karta 2.- Ažurna geodetska podloga

- karta 3.- Postojeće stanje -namjena, spratnost i kategorija objekata

- karta 4.- Inžinjersko-geološka karta

- karta 5.- Posjedovno stanje

- karta 6.- Planirana namjena površina

- karta 7.- Urbanističko rješenje-namjena, spratnost i razmještaj objekata

- karta 8.- Mreža građevinskih i regulacionih linija

- Idejno rješenje saobraćaja,

- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda,

- Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije,

- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete,

- Idejno rješenje hortikulture,

- Idejno rješenje TK mreže,

- Analitička obrada parcela.

 

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilijaš i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01/1-02-1506-6a)/17           

29. juna 2017. godine   

Ilijaš      

 

Predsjedavajući

Općinskog vijeća

Prof. Mahir Dević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
RP_Savica_brdo1.pdf
PODIJELI: