Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Hum - Šćepan Polјe Foča (druga izmjena)

Datum objave: 28.01.2020. 13:03 / Izvor: Akta.ba, 30.10.2019.

Na osnovu člana 47. i člana 52. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 40/13, 106/15 i 3/16), člana 39. stav 2. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16 i 36/19) i člana 38. stav 2. tačka 9) Statuta Opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča", broj 8/17), Skupština Opštine Foča, na Trideset trećoj redovnoj sjednici, dana 30.10.2019. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
O UTVRĐIVANјU NACRTA IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „HUM - ŠĆEPAN POLjE" FOČA
(Druga izmjena)

 

I       

1)Ovom odlukom utvrđuje se Nacrt izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polјe" Foča (u dalјem tekstu: Nacrt plana).

2)Izmjene i dopune Plana obuhvataju tri lokacije: A, B i V, za koje su donesene odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polјe" Foča.

 

II      

1)Lokacija A obuhvata prostor koji zauzima dio k.č. 520 k.o. Hum, u površini od 0,71 ća, a nalazi se cca 1300 t uzvodno od lokaliteta Bastasi i u neposrednoj blizini graniči sa lokalitetom kampa „Ivona", odnosno sa njegove jugoistočne strane. Lokacija je trapezastog oblika, dužine 110 t, a širine 90 t po dužim stranama. Jugozapadna strana granice lokacije nalazi se u okruženju izuzetno strme riječne obale, a visina cca 30 t iznad rijeke, dok je sjeveroistočna granica nivelaciono ravna sa postojećim magistrapnim putem.

2)Investitor izmjena Plana za ovu lokaciju, za koju je donesena Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polјe" Foča (Druga izmjena), broj: 01-022-7/17 od 16.2.2017. godine, je Muminović Vladimir, iz Foče, koji obezbjeđuje sredstva za izmjenu Plana.

 

III     

1)Lokacija B obuhvata prostor koji zauzima dio k.č. 520 k.o. Hum, u površini od 0,67 ća i obuhvata prostor uz magistralni put M 18, na desnoj obali rijeke Drine, a udalјena je od ušća Pive i Tare u Drinu cca 1,6 kt. U neposrednoj blizini, sa istočne strane, nalazi se rafting kamp „Tara 87".

2)Investitori izmjena Plana za ovu lokaciju, za koju je donesena Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polјe" Foča (Treća izmjena), broj: 01-022-72/17 od 29.6.2017. godine, su Nišić Andrija i Matović Bratislav, iz Foče, koji obezbjeđuju sredstva za izmjenu Plana.

 

IV      

1)Lokacija V obuhvata prostor koji zauzima dio k.č. 520 k.o. Hum, u površini od 0,45 ća i obuhvata prostor na desnoj obali rijeke Drine, ispod magistralnog puta M 18, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi rafting kamp „Tara 87", a istočno od predmetne lokacije protiče potok (Maniti potok), koji se uliva u Drinu.

2)Investitor izmjena Plana, za koju lokaciju je donesena Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polјe" Foča (Četvrta izmjena), broj: 01-022-29/18 od 30.3.2018. godine, je Milić Dalibor, iz Foče, koji obezbjeđuje sredstva za izmjenu Plana.

 

V       

Nacrt plana sadrži:

-I, II i III dio (tačke: A, B, V, G, D, Đ) - Opšti i Tekstualni dio,

-IV Grafički dio.

 

VI      

1)A. Uvod Nacrta plana sadrži:

1.Podaci o planiranju,

2.Izvod iz planske dokumentacije,

3.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana,

4.Planski period,

5.Prostorna cjelina,

6.Nosilac pripreme i nosilac izrade Plana,

7.Radni tim za izradu Plana,

8.Podaci o saradnji i usaglašavanju stavova,

9.Javni uvid i stručna rasprava o prednacrtu Plana,

10.Prijedlog Plana,

11.Pregled informaciono - dokumentacione osnove Plana.

2)B. Analiza i ocjena stanja sadrži:

1.Teritorija prostorne cjeline,

2.Mjesto, namjena i uloga prostorne cjeline u širem području,

3.Organizacija prostorne cjeline i osnovne fizičke strukture,

4.Prirodni resursi,

5.Komunapna opremlјenost i uređenost prostora,

6.Stepen zaštite kulturno - istorijskog i prirodnog nasleđa,

7.Životna sredina,

8.Mogućnost kretanja lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

3)V. Problemi stanja sadrže:

1.Organizacija prostora,

2.Saobraćaj,

3.Zelene površine,

4.Komunapna infrastruktura,

5.Ocjena stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora.

4)G. Cilјevi prostornog razvoja sadrže:

1.Stanovništvo i stanovanje,

2.Poslovne i privredne djelatnosti,

3.Zelene površine,

4.Infrastruktura,

5.Životna sredina,

6.Bilansi korišćenja površina, resursa i objekata.

5)D. Program (Koncept) Plana sadrži:

1.Urbanistički koncept,

2.Detalјna namjena površina,

3.Regulacibne linije,

4.Građevinske linije,

5.Parcelacija,

6.Bilans Plana,

7.Opšti urbanističko - tehnički uslovi za građenje,

8.Obezbjeđenje javnog i opšteg interesa,

9.Opremanje tehničkom i komunalnom infrastrukturom,

10.Geotehnički uslovi za građenje,

11.Uslovi za zaštitu životne sredine,

12.Uslovi za zaštitu lјudi i dobara od požara,

13.Uslovi za zaštitu lјudi i dobara u slučaju elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata,

14.Mjere zaštite prirodnih, kulturno - istorijskih cjelina i objekata ambijentalnih vrijednosti,

15.Mjere energetske efikasnosti,

16.Uslovi za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

17.Ekonomska valorizacija Plana.

6)Ć. Valorizacija postojećeg građevinskog fonda. 

7) IV Grafički dio sadrži:

-Karte stanja:

1.Geodetska podpoga sa postojećom parcelacijom, R 1:5.000,

2.Izvod iz Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polјe", R 1:1.000,

3.Inženjersko - geološka karta, R 1:1.000,

4.Analiza i ocjena postojećeg stanja, R 1:1.000,

-Karte planiranog rješenja:

5.Plan prostorne organizacije, R 1:1.000,

6.Plan saobraćaja i nivelacije, R 1:1.000,

7.Plan infrastrukture - hidrotehnika, R 1:1.000,

8.Plan infrastrukture - elektroenergetika i telekomunikacije, R 1:1.000,

9.Plan infrastrukture - sintezna karta, R 1:1.000,

10.Plan građevinskih i regulacionih linija, R 1:1.000,

11.Plan parcelacije, R 1:1.000,

12.Plan zelenih površina, R 1:1.000.

VII    

Nosilac pripreme Plana, u skladu sa odredbama člana 47. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 40/13, 106/15 i 3/16), obavijestiće javnost o mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta plana.

VIII   

1)Utvrđeni Nacrt plana stavlјa se na javni uvid u trajanju od 30 dana.

2)Nacrt plana biće izložen na javni uvid, u vremenskom periodu od 4. novembra 2019. godine do 4. decembra 2019. godine, kod:

-Nosioca pripreme Plana - u Šalter sali Opštinske uprave Opštine Foča, Ulica Kralјa Petra Prvog Karađorđevića broj 1. i

-Nosioca izrade Plana - „Projekt" a.d. Banja Luka, Ulica Veselina Masleše broj 1/1V, Banja Luka.

IX      

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Opštine Foča".

Broj: 01-022-93/19   

Foča, 30.10.2019. godine   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: