Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana šireg područja željezničke stanice sa sportsko-rekreativnim centrom u Višegradu

Datum objave: 14.07.2017. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2017.

Na osnovu člana 47. stav (1) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16) i člana 36. Stav (2) Statuta opštine Višegrad („Službeni glasnik opštine Višegrad“, broj 6/17), Skupštinaopštine Višegrad na sjednici održanoj 13.06.2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana šireg područja željezničke stanice sa sportsko-rekreativnim centrom u Višegradu

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana šireg područja željezničke stanice sa sportsko-rekreativnim centrom u Višegradu („Službeni glasnik Opštine Višegrad“, broj 7/14) u daljem tekstu Nacrt izmjene plana, te mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta izmjene plana na javni uvid.

Član 2.

Nacrt izmjene plana sadrži:

a. OPŠTA DOKUMENTACIJA

b. TEKSTUALNI DIO

A. UVODNO OBRAZLOŽENjE

I . Podaci o planiranju

- Prostorno planska dokumentacija višeg reda

- Obaveznost donošenja Regulacionog plana

- Odluka o izradi Regulacionog plana

- Prostorna cjelina

- Nosilac pripreme i Nosilac izrade Plana

- Radni tim za izradu Plana

- Podaci o usaglašenosti stavova sa nadležnim organima i organizacijama

- Stručna rasprava o prednacrtu Plana

B. STANjE ORGANIZACIJE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA PROSTORA

I. Prostorna cjelina

II. Prirodni uslovi i resursi

III. Stanovanje

IV. Infrastruktura

- Saobraćajna infrastruktura

- Hidrotehnička infrastruktura

- Elektroenergetika i telekomunkacije

- Toplifikacija

V. Poslovne i privredne djelatnosti

VI. Javne uslužne i društvene djelatnosti

VII. Životna sredina

VIII. Bilansi korišćenja površina, resursa i objekata

IX. Ocjena prirodnih i stvorenih uslova

X. Ocjena stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora područja

 

C. POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILjEVI ORGANIZACIJE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA PROSTORA

I. Prostorna organizacija

II. Stanovanje

III. Poslovne i privredne djelatnosti

IV. Javne službe i društvene djelatnosti

V. Infrastruktura

- Saobraćajna infrastruktura

- Hidrotehnička infrastruktura

- Elektroenergetika i telekomunkacije

- Toplifikacija

VI. Životna sredina

VII. Bilans potreba i mogućnosti

D. PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA PROSTORA

I. Prostorna organizacija

II. Stanovanje

III. Poslovne i privredne djelatnosti

IV. Javne službe i društvene djelatnosti

V. Infrastruktura

- Saobraćajna infrastruktura

- Hidrotehnička infrastruktura

- Elektroenergetika i telekomunkacije

- Toplifikacija

 

E. ODREDBE I SMJERNICE ZA PROVOĐENjE PLANA

I. SMJERNICE ZA DALjE PLANIRANjE

II. OPŠTI URBANISTIČKO-TEHNIČKI

USLOVI ZA IZGRADNjU GRAĐEVINA

III. SMJERNICE ZA INTERPRETACIJU I PRIMJENU PLANA

IV. STATUS STEČENIH GRAĐEVINA I DRUGIH OBJEKATA

V. OSTALE ODREDBE I SMJERNICE ZA PROVOĐENjE PLANA

F. TROŠKOVI UREĐENjA ZEMLjIŠTA (ORIJENTACIONI)

I. Uvod

II. Osnoovni ciljevi izrade i donošenja programa

III. Pripremanje građevinskog zemljišta

C. GRAFIČKI DIO

1. GEODETSKA PODLOGA 1:1000

2. INŽINjERSKO-GEOLOŠKA KARTA 1:2500

3. VALORIZACIJA GRAĐEVINSKOG FONDA 1:1000

4. PLAN RUŠENjA 1:1000

5. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE 1:1000

5.1. IZVOD IZ VAŽEĆEG REGULACIONOG PLANA - PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE

6. PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE 1:1000

7. PLAN INFRASTRUKTURE – TOPLIFIKACIJA 1:1000

8. PLAN INFRASTRUKTURE– ELEKTROENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE 1:1000

9. PLAN INFRASTRUKTURE – HIDROTEHNIKA 1:1000

10. PLAN PARCELACIJE 1:1000

10.1. IZVOD IZ VAŽEĆEG REGULACIONOG PLANA 1:1000

 

Član 3.

Utvrđeni Nacrt izmjene plana stavlja se na javni uvid u trajanju od 30 dana, u periodu od 26.06.2017. do 25.07.2017. godine. Nacrt plana biće izložen na javni uvid u prostorijama, kod: - nosioca pripreme plana - u zgradi Opštine Višegrad u Odjeljenju za prostorno uređenjei stambeno komunalne poslove, ulica Andrićgrad bb;

- nosioca izrade plana – Institut za građevinarstvo ,,IG“ d.o.o. Banja Luka, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 92-98 78000 Banja Luka, i - zgradi Doma kulture u Višegradu, Ulica Užičkog korpusa.

Član 4.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta plana biće obaviještena javnost na način propisan članom 47. stav (3) i (4) Zakona o uređenju prostora i građenju.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Višegrad“.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE VIŠEGRAD

PREDSJEDNIK SO

 

Broj: 01-022-143/17

Datum: 13.06.2017. god .

dr Bilal Memišević,s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: