Odluka pokretanju postupka javne nabavke prateće i ostale potrebne opreme za kontrolore (baterijske lampe, rezervne baterije, zip-zap vrećice)

Datum objave: 25.02.2021. 15:49 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

Broj predmeta: 01-835/21 

Broj akta:      04-AS-002/21

Brčko,   22.02.2021.godine

Na osnovu Člana 90, a u vezi sa Članom 17. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH, te člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko đistrikt BiH broj: OI-UO-149/17 od 26.12.2017. godine, a shodno Zahtjevu za nabavku roba broj predmeta: 01-835/21, broj akta: 04-MI-001/21, od 22.02.2021. godine, Direktor JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

 

ODLUKU

pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma

 

Clan 1.

(1) Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o Brčko đistrikt BiH (u daljem tekstu: Preduzeće), u skladu sa ukazanom potrebom, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma-Nabavka prateće i ostale potrebne opreme za kontrolore (baterijske lampe, rezervne baterije, zip.zap vrećice).

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je iznos od 1.709,40 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

Predmetna nabavka će biti finansirana iz sredstava Poslovnog plana za 2021.godinu.

Predmetna nabavka je predviđena u Planu nabavke za 202l.g. redni broj: 13/21.

Član 4.

Opis roba koje su predmet nabavke i koja se pokreće ovom Odlukom definisan je u specifikaciji, koja čini sastavni dio zahtjeva za dostavu ponuda za predmetnu nabavku.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabake.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Preduzeća.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: