Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima Gradu/Opštini Bijeljini za katastarsкu opštinu Batar Johovac

Datum objave: 24.02.2021. 15:52 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE 

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUКA 

PODRUČNA JEDINICA BIJELJINA 

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske broj 6/12, 110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.04/951-715/21 od 18.02.2021. godine

objavljuje

O G L A S

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU 

PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA GRADU/OPŠTINI BIJELJINI ZA КATASTARSКU OPŠTINU BATAR JOHOVAC

 

U mjestu Bijeljina, počeće 02.04.2021. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljište, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao i posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Batar Johovac.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima završiće se u roku od 6 (šest) mjeseci od početka izlaganja, sa mogućnošću produženja roka iz objektivnih razloga.

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

U slučajevima propisanim članom 89a. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske Кomisija za izlaganje će sprovesti skraćeni postupak u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se jave Кomisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7 do 15 časova u radnim prostorijama Кomisije koje se nalaze u Bijeljini, ulica Dušana Baranina broj 19.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

Predrag Dugonjevac, dipl. pravnik

Ovaj oglas će se istaći na javnim mjestima u katastarskoj opštini Batar Johovac i objaviti na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka.

 

Broj: 21.12-951-1-005-1/20 

Bijeljina, 19.02.2021. godina

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: