Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u Opštini Banja Luka za katastarsku Opštinu Lokvari

Datum objave: 25.02.2021. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

REPUBLIКA SRPSКA 

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE 

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJALUКA 

PODRUČNA JEDINICA BANJA LUКA

 

Na osnovu člana 71. stav 2. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 6/12, 110/16, 22/18 i 62/18) i Odluke Uprave br. 21.04/951-168/19 od 31.01.2019. god.,, a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti.

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I

UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj

21.04/951-136/21 od 19.01.2021. godine

 

objavljuje

O G L A S

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA U OPŠTINI BANJA LUКA ZA КATASTARSКU

OPŠTINU LOКVARI

 

U mjesgu Banja Luka ul.Veljka Mlađenovića 12c počeće dana 15.03.2021.godine izlaganje na javni uvid podagaka o nepokregnosgima i ugvrđivanje prava na nepokregnosgima za sve nepokregnosgi (zemljišga, zgrade, sganove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Lokvari. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima završiće se do dana godine 15.06.2021 godine.

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Lica za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se sama jave Кomisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnositma.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 07,30 do 15,30 časova u radnim prostorijama Кomisije koje se nalaze U PJ Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića 12c .

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti neće se provoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

Broj: 21.11/951.1-1/19

U Banja Luci, dana 15.02.2021 godine              

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: