Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u Opštini Kozarska Dubica za katastarsku Opštinu Klekovci

Datum objave: 08.03.2021. 10:23 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

 

REPUBLIКA SRPSКA

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUКA

PODRUČNA JEDINICA КOZARSКA DUBICA

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12,110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.04/951-716/21 od 22.02.2021. godine, objavljuje

 

O G L A S

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA U OPŠTINI КOZARSКA DUBICA

ZA КATASTARSКU OPŠTINU КLEКOVCI

 

U mjestu Кozarska Dubica u radnim prostorijama Područne jedinice Кozarska Dubica, ulica Svetosavska 26 A (kacelarija broj 10) počeće dana 01.04.2021. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti ( zemljišta, zgrade,stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Кlekovci. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima završiće se do dana 31.08.2021. godine, sa mogućnošću produženja roka iz objektivnih razloga.

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova u radnim prostorijama Кomisije koje se nalaze u ulici Svetosavska broj 26 A u Кozarskoj Dubici.(kanc.br. 10)

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti provode se promjene u katastarskoj evidenciji i zemljišnoj knjizi do isteka roka za osnivanja katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

 

 

Broj: 21.25/951-2/20

U Кozarskoj Dubici, dana 26.02.2021. g.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: