Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u postupcima pojedinačnih izlaganja na teritoriji Opštine Šipovo

Datum objave: 04.07.2017. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 15.06.2017.

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 6/12 i 110/16) i Odluke Uprave broj 21.04/951-1294/16. od 29.06.2016.godine,

KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.03/951-463/12. od 07.11.2013.godine, o b j a v lj u j e

 

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U POSTUPCIMA POJEDINAČNIH IZLAGANjA NA TERITORIJI OPŠTINE ŠIPOVO

 

Po zahtjevu Opštine iz Šipova, održaće se 18.07.2017.godine u 9 časova izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao k.č. br. 500, koja je upisana na ime Dobro u opštoj upotrebi – putevi Šipovo sa 1/1 dijela u privremeni list nepokretnosti/popisni list broj 35, k.o. Dragnić.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima. Građani trebaju da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu a nerješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jediniciUprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

Broj: 21.54/951-108-35/16.            

U Šipovu, 16.06.2017. god.

Predsjednik Komisije

Škavić Jovanka, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: