Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima označenim kao k.č. 12/5, 17/29, 17/30, 17/31, 17/32, 17/33, 17/40, 17/41, 17/42, 17/45, 17/46 i 17/137, upisanim u Posjedovni list broj 33 k.o. Magaljdol

Datum objave: 05.07.2017. 08:38 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12 i 110/16) i Odluke Uprave broj21.04/951-669/17 od 29.05.2017. godine KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.03/951-212/12 od 29.03.2012. godine objavljuje

 

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Po zahtjevu Čigoja Dušana iz Laktaša i Čigoja Vladimira iz Ljubljane, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, PJ Mrkonjić Grad, Boraca Srpskih bb, održaće se dana 26.07.2017. godine u 9 časova, izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao k.č. 12/5, 17/29, 17/30, 17/31, 17/32, 17/33, 17/40, 17/41, 17/42, 17/45, 17/46 i 17/137, upisanim u Posjedovni list broj 33 k.o. Magaljdol, k.č. 17/43 upisana u Posjedovni list broj 252 k.o. Magaljdol, k.č. 17/44 upisana u Posjedovni list broj 253 k.o. Magaljdol, i k.č. 17/47 upisana u Posjedovni list broj 254 k.o. Magaljdol, na ime posjednika Čigoja Dušana i Čigoja Vladimira i dr., koje se nalaze na teritoriji opštine Mrkonjić Grad.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima. Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana oglašavanja, te dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu a nerješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

Broj: 21.31/951-123-3/17                                                   

Mrkonjić Grad, 22.06.2017.godine          

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: