Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima označenim kao kp.br. 2869/9, K.O. Čelopek

Datum objave: 19.07.2017. 10:51 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2017.

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/12) i Odluke Uprave broj 21.04/951-1732/16 od 19.09.2016.godine, KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-prane poslove br. 21.03/951-96- 7/12 od 23.02.2017.godine, objavljuje

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Po zahtjevu Tubić Drage kći Milorada, u prostorijama Područne jedinice Zvornik, ul.Patrijarha Pavla br. 1, održaće se dana 22.08.2017. godine u 1100 časova, izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao kp.br. 2869/9 upisane u privremeni list nepokretnosti br. 1232 K.O. Čelopek.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podatakaposeban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave kojesluže kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrime dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, apredstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi, i knjigama uloženih ugovora, do isteka roka za osnivanje katastranepokretnosti određenog u javnom oglasu. Rješenja o promjenama u evidencijama donesena u tomroku organ uprave dužan je da dostavi komisiji na dalje postupanje

 

Broj DP:21.21-951-101-1232/2017                   Zamjenik Predsjednika Komisije

U Zvorniku, 13.07.2017.godine                       Bojan Kalajdžić, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: