Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima označenim kao k.č. br. 667/8, k.o. Ratkovac

Datum objave: 21.07.2017. 08:38 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12) i Odluke Uprave broj 21.04/951- 2570/16 od 16.12.2016. godine KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana Rješenjima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka broj 21.03/951-340-4/12 od 03.03.2017. godine i 21.03/951-340-4-1/12 od 20.04.2017. godine objavljuje

 

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTMA

 

Po zahtjevu Marić Ranka, sina Bogdana, iz Čorli, u mjestu Prnjavor, održaće se dana 23.08.2017. godine, u 14,00 časova, izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao k.č. br. 667/8, upisanim u privremeni list nepokretnosti broj 648 k.o. Ratkovac. Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Lica za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina, za maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

 

Broj: 21.36/951-46-648/17                  Predsjednik Komisije

U Prnjavoru, 13.07.2017. godine          Jelena Šušak, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: