Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima k.o. Čejreci

Datum objave: 01.08.2017. 10:41 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2017.

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 6/12.) i Odluke Uprave broj 21.04/951-510/17 od 18.4.2017. godine, KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.03/951-455-4/12. od 23.06.2016. godine objavljuje

 

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Po zahtjevu Mustafe Dedića iz Bihaća, u mjestu Prijedor, održaće se dana 29.8.2017. godine u 14:00 časova izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima, označenim kao parcela broj 275/2, upisana u privremeni list nepokretnosti broj 202 K.O. Čejreci.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvanim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti neće se sprovoditi promjene u katstarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

 

Broj: 21.35/951-12-202/17                     

U Prijedoru, dana 24.7.2017. godine  

 

        

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Milan Orelj, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: