Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima KO Budanj

Datum objave: 02.08.2017. 12:05 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske /”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12/ i Odluke Uprave broj: 21.04/951-1003/17 od 11.07.2017. godine  KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove br. 21.03/951-326/12 od 09.04.2012. godine,objavljuje

 

 

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Po zahtjevu Filipović Dobrislava, zastupanog po Filipović Milanu, u mjestu Foča, zgrada Opštine Foča, kancelarija br. 25, održaće se 21.08.2017. godine u 10,00 časova izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao:k.č.272, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 772, 773, 774 i 775 upisane u Posjedovni list broj 43 KO Budanj.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostimma da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem /JIB/.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnostima.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

 

Foča,21.07.2017.                      

 

Predsjednik Komisije

Radmila Trojer, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: