Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima k.o. Kasindo

Datum objave: 02.08.2017. 12:16 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12 i 110/16) i Odluke Uprave br. 21.04/951-853/17 od 12.07.2017.godine. KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.03/951- 223-4-3/12 od 22.05.2017.godine objavljuje

 

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Po zahtjevu Dragojle Rakanović Milošević iz I.Ilidže,ul.Srpskih Vladara br.21, u zgradi Područne jedinice Istočna Ilidža, ulica Vojvode Radomira Putnika br. 49C, održaće se dana 05.09.2017.g. u 11,00 časova izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao k.č.br. 4514 k.o. Kasindo koje je upisana u privremeni list nepokretnosti/popisni list broj 104 k.o. Kasindo, odnosno k.č.br. 501/14 k.o.Kasindo (kat.stanje).

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Lica za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnositma.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti, a u skladu sa čl.74. Zakonom o izmjenama I dopunama Zakona o premjeru i katastru RS("Sl.gl.RS",br.110/16) sprovoditi će se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

 

Broj: 21.63/951-218-104/17                       

U I.Ilidži, 28.07.2017.g.

                                                        

Predsjednik Komisije

Jelena Lalović, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: