Oglas o produženju postupka izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u opštini Nevesinje za katastarsku opštinu Odžak

Datum objave: 20.01.2020. 11:38 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

Broj:21.41/951-109-35/19

U Nevesinju, dana 10.01.2020.g.

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12, 110/16 i 62/18) u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti.

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

Imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove br.21.04/951-946/19 od 27.05.2019.godine,

o b j a v lj u j e

 

O G L A S

O PRODUŽENJU POSTUPКA IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA U OPŠTINI NEVESINJE ZA КATASTARSКU OPŠTINU ODŽAК

 

Postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Odžak, produžava se od 31.01.2020. godine do 30.04.2020. godine.

 

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da ponesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

 

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

 

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

 

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 8,30 do 15,00 časova u radnim prostorijama Кomisije koje se nalaze u prostorijama Osnovnog suda Trebinje Odjeljenje Nevesinje, (zemljišnoknjižna kancelarija).

 

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti provode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: