(otkazivanje aukcije) Nabavka, isporuka i montaža vrelovodnog kotla toplotne snage 10 MW

Datum objave: 22.02.2021. 15:00 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

JAVNO PREDUZEĆE „TOPLANA" d.o.o. BANOVIĆI

Broj: 01-59/21

Datum: 18.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3., člana 70. stav 1., 2., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH'\ broj: 39/14) i člana 40. Statuta JP „Toplana" d.o.o. Banovići broj: OPU-IP: 67/11 od 25.02.2011. godine, direktor donosi

 

ODLUKU

o otkazivanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Otkazuje se otvoreni postupak javne nabavke vrelovodnog kotla toplotne snagc 10 MW skupa sa obavještenjem o javnoj nabavei broj: 5559-1-1-8-3-5/20, objavljen na Portalu javnih nabavki dana 21.10.2020. godine.

Član 2.

Postupak se otkazuje u skladu sa članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH'\ broj: 39/14) zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji su nastali nakon pokretanja postupka javne nabavke.

Postupak se otkazuje iz razloga nedostatka finansijskih sredstava za ovu nabavku, obzirom da je isti pokrenut na osnovu sredstava planiranih Budžetom općine Banovići za 2020. godinu, da isti nije okončan u budžetskoj godini za koju su u Budžetu općine Banovići bila planirana sredstva, da sredstva za okončanje predmetne nabavke nisu planirana Budžetom općine Banovići za tekuću 2021. godinu, te da ugovorni organ nije raspolagao. niti raspolaže sredstvima za tu namjenu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici ugovomog organa   ili internet stranici općine Banovići kao osnivača (www.banovici.gov.ba ) u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH4\ broj: 39/14)

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju javne nabavke roba broj: 01-370/20 od 16.10.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba „Nabavka vrelovodnog kotla toplotne snage 10 MW". Obavještenje o nabavci broj: 5559-1-1-8-3-5/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 21.10.2020. godine. 

Uzimajući u obzir da je predmetni postupak pokrenut u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu općine Banovići za 2020. godinu, da predmetni postupak pokrenut u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu nije okončan u toku kalendarske godine za koju su sredstva planirana. da ugovorni organ ne raspolaže sredstvima za okončanje predmetnog postupka, te da ista nisu planirana u Budžetu općine Banovići za 2021. godinu, proizilazi da se predmetni postupak otkaže iz razloga nedostatka fmansijskih sredstava, što je u predmetnom slučaju izvan kontrole ugovornog organa.

Shodno navedenom u skladu sa članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik Bill", broj: 39/14) koji glasi: „Ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazanih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke", postupak se otkazuje. Kako je ugovorni organ predmetnu nabavku planirao i raspisao u skladu sa planiranim sredstvima općine Banovići za 2020. godinu, da isti nije raspolagao niti raspolaže vlastitim sredstvima, te da Budžetom općine Banovići za 2021. godinu ista sredstva nisu planirana, postupak u predmetnoj nabavci se otkazuje usljed razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa.

Iz navedenog razloga, primjenom člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH", broj: 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijcku

Protiv ove odluke dopuštena je žalba. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: JP „Toplana" d.o.o. Banovići, ulica Željeznička bb, 75290 Banovići. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: